Anette Fosse, fastlege og sykehjemslege i Mo i Rana, forsvarte den 14. juni sin ph.d. ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen. I denne avhandlingen har hun undersøkt vilkår for at legen skal kunne bidra til verdighetsbevarende behandling og omsorg for pasienter i livets sluttfase i sykehjem.

I avhandlingen er det sykehjemslegens rolle som er undersøkt, men analysene av legers forhold til døden og arbeid med mennesker i livets siste fase har relevans for alle leger.

Cand.med. Åse Ruth Eggemoen ved ved Institutt for helse og samfunn forsvarte 31.5.18 sin  avhandling for graden ph.d.ved UiO: «Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition in a multi-ethnic population». Arbeidet viser at Vitamin D-mangel var svært utbredt blant gravide i Oslo hos kvinner med bakgrunn fra Asia eller Afrika. Både svangerskapsdiabetes og lav fødselsvekt er vanlig i disse etniske gruppene, men det ble ikke funnet sammenheng mellom mors nivå av vitamin D og svangerskapsdiabetes, fødselsvekt eller barnets kroppssammensetning.

MD. Holgeir Skjeie ved Institutt for helse og samfunn Universitet i Oslo, forsvarte sin ph.d. avhandling 24. mai 2018. Les intervjuet 'Å skite i eget reir' - en forskers bekjennelser på AMFFs forskningsnytt.

Stein Nilsen, fastlege i Bergen, forsvarte sin ph.d. ved UiB 12. april. Han har beskrevet hvordan  såvel forholdet til pasienten, legens egne følelser og hensynet til en riktig fordeling av helse- og velferdsgoder påvirker allmennlegens portvaktsoppgave.  Allmennlegenes evne til å løse portvaktoppdraget kan  styrkes gjennom bedre kompetanse i klinisk kommunikasjon, en tryggere fagetisk forankring og et tydelig overordnet politisk mandat til å utøve portvaktoppdraget.

Ingen aktiviteter funnet

Nyheter fra allmennmedisinsk forskningsfond om AMFF støttede forskningsprosjekter.

 

Kort om AMFF

Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser.
Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter. Søknadsfristen for neste tildeling av midler er 15.9.2017.

 
Ph.d. grader finansiert av fondet

Vitenskapelige artikler

Allmennmedisinske forskningsinstitusjoner i Norge

Aktuelle alternative finansieringskilder