MainTeaser

Jus og arbeidsliv 

Den norske legeforenings formål er å jobbe for felles faglige, sosiale og økonomiske interesser for sine medlemmer. Se her ved behov for juridisk bistand

Helserettslige temaer som taushetsplikt, pasientjournaler og dokumentasjonsplikt, pasientrettigheter, tilsynsaker, vitne- og sakkyndigrollen, erstatningsansvar m.m.

Som tillitsvalgt skal man ha rolleforståelse, og evne til å balansere hensyn til enkeltmedlemmer, hensynet til øvrige medlemmer og forholdet til arbeidsgiver.

Om tariffavtaler, lønns- og arbeidsvilkår m.m.

Om rammevilkår, avtaler og takster, kjøp og salg av praksis m.m.

Veiledere, aktuelt regelverk, standardavtaler, m.m.