Utlysning av stilling som lege i spesialisering

I helseforetakene og i Virke-sykehusene finnes det regler for utlysning av stilling som lege i spesialisering. Hovedmålgruppen for det som følger er ansatte i sykehus.

Lov

- Arbeidsmiljøloven § 14-1 Informasjon om ledige stillinger i virksomheten

Avtaleverk:

Helseforetakene – Spekter: A2 § 6.1

Lovisenberg – Spekter: A2 § 6.1

Virke: Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Legeforeningen og Virke § 6.1 

Problemstillinger

Om Arbeidsmiljølovens § 14-1: Alle arbeidsgivere har en informasjonsplikt overfor sine ansatte om ledige stillinger i virksomheten. Dette medfører at alle stillinger, uavhengig av stillingens type, varighet og omfang, som et minimum skal lyses ut internt. I tillegg har man i overenskomsten A2 supplerende regler om utlysning av stillinger som lege i spesialisering.

Om A2 § 6.1

  • Etter bestemmelsen skal alle stillinger med varighet utover 6 måneder utlyses, og når stillinger er utlyst plikter arbeidsgiver å følge rangeringsreglene etter § 6.2 (med unntak for fordypningsstillinger, der gjelder ikke § 6.2). Se ark ”Rangering og ansettelse av lege i spesialisering”.
  •  Ledige legestillinger over 6 måneders varighet skal utlyses nasjonalt. Med "utlyst tjeneste" menes tjeneste i stilling som har vært utlyst ved annonse i landsdekkende medium, dvs. landsdekkende aviser, Legeforeningens tidsskrift og nettsteder som leger benytter for å finne ledige stillinger f.eks. legejobber.no. Også nav.no og finn.no aksepteres. Vi anbefaler annonsering i Legeforeningens tidsskrift som det sted hvor majoriteten av leger i hele landet holder seg oppdatert på ledige stillinger.
  • Arbeidsgiver har ikke samme plikt til å følge A2 § 6.2 ved tilsettinger i stillinger med kortere varighet enn 6 måneder. Slike kortvarige vikariater kan besettes uten utlysning og uten at man følger reglene om rangering og ansettelse i A2 § 6.2. For å tilsette i vikariater er det en forutsetning at vikariatene er reelle, dvs at det er ledighet i en eller flere stillinger, dvs. for en bestemt person eller personer og for den tiden vikariatet er ledig. Dette er Spekter og Legeforeningen enige om, se ”Rapport fra partssammensatt arbeidsgruppe om utlysning, rangering og ansettelse” fra 2009.
  • For tjeneste i ikke utlyst stilling, tillates tjenesten tellende med inntil 12 måneder for spesialfaget (hovedutdanning). I tillegg godkjennes tjeneste i ikke utlyst stilling for obligatorisk tjeneste i annen spesialitet (sideutdanning), eventuelt annen relevant tjeneste som kan telle til spesialiteten, jf generelle bestemmelser for spesialistutdanning § 5.  
  • Er et vikariat utlyst med mulighet for forlengelse, gis tellende tjeneste for utlysningstiden, maksimalt forlenget tilsvarende lengden av det utlyste vikariat. Dvs hvis et vikariat er lyst ut for 6 måneder med mulighet for forlengelse, gis tellende tjeneste i utlyst stilling i 6 mnd + 6 mnd. Eventuell forlengelse utover dette regnes som tjeneste i ikke utlyst vikariat.  
  •  Et vanlig spørsmål er om man kan bruke en tidligere utlysning for å ansette i stillinger som har blitt ledige etter utlysningen slik at denne tjenesten teller som tjeneste i utlyst stilling.

Svaret på dette er ja, under følgende forutsetninger:

  • Den sist ledige stillingen må være samme type stilling som utlysningsteksten beskriver.
  • Den må også være på samme avdeling som den utlyste stillingen, ha samme oppgaver og samme eller kortere varighet som den utlyste stillingen.
  • Den sist ledige stillingen må ikke bli ledig mer enn 2 måneder etter at utlysningen fant sted.

Det er Helsedirektoratet som fra 1.10.2011 godkjenner/ikke godkjenner tid som tellende tjeneste.

Legeforeningens policy

Formålet med reglene om utlysning er å sikre at alle leger i spesialisering som har behov for den aktuelle tjenesten skal ha mulighet til å søke på ledige stillinger.