Ambulerende tjeneste

Ambulerende tjeneste er i tariffavtalene for sykehus definert som tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt tjenestested.

Ambulerende tjeneste er frivillig for den enkelte lege. I denne artikkelen vil vi redegjøre for bestemmelsen om ambulerende tjeneste i overenskomstens del A2 og skissere noen av problemstillingene som oppstår i den forbindelse.

Hovedmålgruppen er leger ansatt i sykehus i Spekter og Virke. Er du ansatt i kommune eller stat og du ikke finner svar på det du lurer på, kan du enten kontakte tillitsvalgte eller sekretariatet.

Hjemmel

Bestemmelsen om ambulerende tjeneste fremgår av overenskomsten for helseforetak i Spekter del A2 § 2.2, overenskomsten for Lovisenberg i Spekter A2 § 2.2, første ledd og av Sentral særavtale for sykehuset i Virke § 2.2.  Bestemmelsene er tilnærmet likelydende i de tre områdene. Ambulerende tjeneste er tjeneste i helseforetaket utenfor avtalt tjenestested.

Tjenestested

Hva som er ditt tjenestested vil være definert i din individuelle arbeidskontrakt. Det er tjeneste utenfor det som er definert som tjenestested i kontrakten som reguleres av bestemmelsen om ambulerende tjeneste.

Frivillighet

Etter bestemmelsen deltar den enkelte lege i ambulerende tjeneste på frivillig grunnlag. Avtale om ambulerende tjeneste kan enten inngås som en kollektiv særavtale med tillitsvalgte, eller direkte med den enkelte lege. Dersom det blir aktuelt for deg med ambulerende tjeneste, vil vi oppfordre til at du undersøker om det finnes en særavtale som regulerer vilkårene for ambulerende tjeneste ved ditt sykehus. Dersom det foreligger en lokal særavtale som regulerer vilkårene, vil det likevel være nødvendig at den enkelte lege aksepterer deltakelse individuelt. For Legeforeningen er frivillighet ved ambulering et helt grunnleggende og viktig prinsipp.

Forholdet til arbeidsmiljøloven og overenskomstene

Avtale om ambulerende tjeneste skal være basert på de prinsipper som følger av arbeidsmiljøloven § 10-3 ved at det skal utarbeides en arbeidsplan som viser hvilke uker, dager og tider den enkelte arbeidstaker skal arbeide. Legen må i denne forbindelse også vite når og i hvilket omfang han/hun tjenestegjør på ambuleringsstedet; dette av hensyn til ordnede arbeidsforhold og sosiale forpliktelser.

Avtale om ambulerende tjeneste skal baseres på de arbeidstidsbestemmelser som følger av arbeidsmiljølov og overenskomstbestemmelser. Dette innebærer at avtale om ambulerende tjeneste for den enkelte lege som hovedregel skal inngå som en del av tjenesteplanen, og derved inngå i sykepengegrunnlag, permisjonsgrunnlag og pensjonsgrunnlag.

Ved ytterligere spørsmål om ambulerende tjeneste, ta kontakt med tillitsvalgt på ditt sykehus. 

Les også

Mer om emnene