Tjenesteplaner

Inngåelse, endring og innhold i tjenesteplaner.

Leger, og særlig sykehusleger støter fra tid til annen på utfordringer knyttet til innhold, inngåelse, oppsett og oppsigelse av tjenesteplaner. Retten til å ha tjensteplan følger av arbeidsmiljøloven, mens frister og eventuelle saksbehandlingsregler ved inngåelse, endring og oppsigelse følger av overenskomster. Innholdet må være i samsvar med arbeidsmiljølovens arbeidstidsregler supplert med bestemmelser i overenskomst.

Rett til å ha en tjenesteplan

Etter arbeidsmiljøloven § 10-3 skal det for arbeidstakere som arbeider til forskjellige tider av døgnet settes opp en arbeidsplan som viser når den enkelte skal arbeide. I sykehusene kalles arbeidsplanen for tjenesteplan.

Endring/oppsigelse av tjenesteplaner

Tjenesteplaner kan endres etter bestemte endrings- eller oppsigelsesfrister, som er fastsatt i de lokale B-delene. Litt forenklet sagt kan man si at det er snakk om endring så lenge timetallet er uendret og enringen kun består i plasseringen av timene. Motsatt er det tale om oppsigelse dersom timetallet endres. I slike tilfeller er det avtalen om utvidet tjeneste/arbeidstid som sies opp, ofte i kombinasjon om ny avtale om utvidet tjenste/arbeidstid med annet timetall.

Legeforeningens policy

Tjenesteplaner skal vise den faktiske arbeidssituasjonen ved avdelingen. UTA skal være reelt frivillige ordninger.

Lov- og avtaleverk

Arbeidsmiljøloven § 10-3

Helseforetakene - Spekter: Overenskomsten del A2 kapittel 3

B-delene

HSH: Sentral særavtale, kapittel 3

Lokale særavtaler

Les også

Mer om emnene