Fordypningstid for leger i spesialisering

Fordypningstid for leger i spesialisering er den fortløpende avsatte tid til faglig oppdatering for den enkelte lege.

Retten til fordypningstid følger av overenskomst og kommer i tillegg til supervisjon og veiledning.

Tid til fordypning

Rett til fordypningstid er tariffavtalt i overenskomsten med Spekter 4 del A2 § 4.1, Spekter 10 del A2 § 4.1 og særavtalen i Virke § 4.1

De sentrale avtaler i Spekter og Virke har ikke tidfestet hvor mye tid som skal være avsatt til fordypning for leger i spesialisering, dette reguleres i B-delene / lokale særavtaler. De aller fleste steder har avtalt 4 timer per uke.

Formalisering i tjenesteplan

Det er viktig at fordypningstiden formaliseres og defineres og at det settes av tid til det. Det er et krav i de sentrale bestemmelsene at fordypningstid skal fremgå av tjenesteplanen.

Nærmere om planlegging av og innholdet i fordypningstiden

Tiden skal brukes i samråd mellom veileder og utdanningskandidat, og avdelingsoverlegen skal være informert om opplegget. Tiden skal nyttes på sykehuset med mindre særlige forhold tilsier noe annet.

Fordypningstiden kan brukes til litteraturstudier, kvalitetssikring, forskningsprosjekter "case studier", praktisk opplæring i prosedyrer etc. Avgjørende for aktiviteten er at det skal være i utdanningsøyemed, - ikke produksjonsorientert.

Fordypningstid er noe annet enn kursvirksomhet og internundervisning. Internundervisning er et element i spesialiseringen som er obligatorisk for den enkelte lege, og som den enkelte avdeling er forpliktet til å legge til rette for i henhold til bestemmelsene for spesialistutdanningen. Fordypningstid er derimot en tariffavtalt rettighet, og har således et annet hjemmelsgrunnlag enn internundervisningen.

Turnusleger – rett til fordypningstid?

Turnusleger har normalt ikke rett til fordypningstid. I noen B-deler er imidlertid turnuslegene gitt rett til fordypningstid og ved noen helseforetak er det tradisjon for at de får det.

Konstituert overlege – rett til fordypningstid?

Legeforeningen og Spekter er enige om følgende når det gjelder leger i spesialisering som er konstituert overlege:

 • leger som er konstituert som overlege opparbeider seg rettigheter til overlegepermisjon på lik linje som øvrige overleger
 • leger i spesialisering som konstitueres som overlege har ikke krav på fordypningstid i den perioden de er konstituerte
 • leger i spesialisering som konstitueres som overlege har rett til permisjon etter overenskomstens del A2 § 6.5 for å gjennomføre nødvendige kurs i sin spesialisering.

Lov- og avtaleverk

 • Helseforetakene – Spekter
  • A2 § 4.1
  •  B-delene ved helseforetakene
 • Lovisenberg – Spekter:
  • A2 § 4.1
  • B-del ved Lovisenberg Diakonale Sykehus
 • Virke:
  • Sentral særavtale § 4.1
  • Lokale særavtaler

Les også