Rett til deltakelse på kurs og kongresser

Leger har et særlig ansvar for å holde seg faglig oppdatert i henhold til helsepersonellovens § 4 gjennom deltakelse på kurs og kongresser. For at legen skal ha mulighet til dette, foreligger en rekke bestemmelser i lov og tariffavtaler som gir legen rett til fri fra jobb og i noen tilfeller rett til lønn under permisjonen.

Spekter og Akademikerne helse, erkjenner betydningen av etterutdanning og understreker i Hovedavtalens § 44 at det er verdifullt om arbeidstakerne stimuleres til å øke sine kunnskaper. Tilsvarende erkjennelse fremgår av § 1.1 i Hovedavtalens del B mellom Virke og Akademikerne helse.

1.0 – Kurs og kongresser for leger i spesialisering
For leger i spesialisering er retten til lønnet permisjon for deltakelse på kurs og annen utdannelse spesielt sterk. Leger i spesialisering er en «utdanningsstilling» hvor formålet er at legen skal bli ferdig spesialist.

Etter § 6.5 i overenskomstens del A2 mellom Spekter og Legeforeningen, skal leger i spesialisering gis permisjon med full lønn etter oppsatt arbeidsplan for å gjennomføre «nødvendige kurs».

1.1 – Hvilke kurs er «nødvendige»?
Spekter og Legeforeningen er enige om at alle kurs som er «nødvendige» for legen for å oppnå sin spesialitet oppfyller bestemmelsens ordlyd. Med dette omfattes også valgfrie kurs selv om disse ikke er obligatoriske for spesialiteten.

1.2 – Varslingsfrist
Overenskomsten angir ikke konkret hvor lang tid i forveien legen må varsle arbeidsgiver om kurset. Utgangspunktet er således at det ikke er noen spesifikk varslingsfrist. Dog har alle arbeidstakere en generell lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver. I henhold til denne bør legen si ifra så fort som mulig om hvilke kurs det ønskes å delta på.

1.3 – Kan arbeidsgiver kreve at permisjonen skal «opparbeides» på senere tidspunkt?
Det korte svaret på dette spørsmålet er nei. Deltakelse på kurs for leger i spesialisering ansees som en helt sentral del av legens utdanning. Kursene er således «en del av arbeidstiden». At legen som følge av kursdeltakelse ikke får jobbet oppsatt vakt, kan således ikke kreves å bli «tatt igjen» på et senere tidspunkt.

1.4 – Er deltakelse på kongresser omfattet av bestemmelsen?
Deltakelse på kongresser som ikke er nødvendige for spesialisten, vil normalt ikke gi rett til lønnet permisjon. For at slik deltakelse allikevel skal gi rett til lønnet permisjon, må dette i så fall skje gjennom en avtale mellom legen og arbeidsgiver.

1.5 – Leger i spesialisering ansatt i Virke-området
For leger under spesialisering ansatt i Virke-området, vil tilsvarende regler som i Spekter-området gjelde. Dette fremgår av § 6.5 i særavtalen mellom Legeforeningen og Virke.

2.0 – Kurs for legespesialister og overleger
Overleger og legespesialister har rett til permisjon med lønn etter arbeidsplan i inntil 10 dager pr. år til deltakelse på kurs, kongresser og møter, jf. § 4.2.2 i A2. I den videre fremstillingen er retten til utdanningspermisjon (overlegepermisjon) ikke inkludert. Reglene vedrørende denne permisjonen fremgår av egen side.

2.1 – Aktuelt for virksomheten
Retten til permisjon forutsetter at kompetansen er etterspurt eller er aktuell for virksomheten. Dette innebærer at kurs, kongresser eller møter som ikke er etterspurt i virksomheten, heller ikke automatisk gir rett til permisjon, jf. § 44 i Hovedavtalen mellom Spekter og Akademikernes helse.

Der kurset oppfyller vilkåret vedrørende aktualitet, vil arbeidsgiver være ansvarlig for kostnadene til utdanningen. I hovedsak gjelder dette kostandene ved påmelding. Kostnader til hotell, reise etc. vil bero på avtale mellom partene.

Dersom kurset ikke er aktuelt, men arbeidsgiver allikevel gir permisjon, har legen som utgangspunkt ingen rett til å få dekket kostnadene. Legeforeningen kan etter søknad dekke kostnader legen har hatt i forbindelse med etterutdanning. Dette vil bli nærmere behandlet i eget punkt.

2.2 – Antall dager permisjon
Etter § 4.2.2 i A2, har legen rett til inntil 10 dager i året for etterutdannelse. Bestemmelsen angir en minstesats, og lokale avtaler kan således gi flere avtaler. Det rådes av den grunn til å undersøke lokal B-del for avklaring om eksakt antall dager.

Vi har samlet store deler av de lokale B-delene i følgende link.

2.3 – Varslingsfrist
Legen må søke om permisjon så tidlig som mulig. Arbeidsgiver vil deretter vurdere hvor stort behovet for kunnskapen er ved avdelingen. Der behovet er stort, fordrer dette arbeidsgiver å gi permisjon.

Av denne grunn, har ikke legen en uforbeholden rett til permisjon. Et avslag på permisjon må derimot bero på et saklig grunnlag, og der behovet er stort, fordrer dette arbeidsgiver til å gi permisjon.

2.4 – Legespesialister og overleger ansatt i Virke-området
Leger ansatt i Virke-området har ikke den samme retten til permisjon som i Spekter-området. Særavtalen mellom Virke og Legeforeningen regulerer ikke konkret hvor mange dager legen har mulighet til å ta permisjon for deltakelse på kurs og kongresser. Svaret må derfor søkes i hovedavtalen i Virkeområdet.

Etter del B punkt 1 i hovedavtalen mellom Virke og Akademikerne, er det angitt en plikt for arbeidsgiver å sørge for økt kompetanseheving. Bestemmelsen angir ikke konkret hvor mange dager hver enkelt arbeidstaker har rett til, dog angir den at arbeidstaker skal stimuleres til å øke sine kunnskaper. Arbeidsgiver skal som hovedregel innvilge permisjon til utdannelsen dersom kunnskapen er relevant for bedriften. Unntaket er der «særlige grunner» er til hinder for permisjonen. Arbeidsgiver kan da nekte arbeidstakeren permisjon, jf. pkt. 1.4 (a).

3.0 – Legeforeningens fond for støtte til utdanning
Utdanningsfond II: Fond til fremme av allment praktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning

Hvem kan søke Utdanningsfond II? Allmennpraktiserende leger, Privatpraktiserende spesialister, Kommuneleger og leger i samfunnsmedisinsk eller arbeidsmedisinsk hovedstilling

Utdanningsfond III: Fond til fremme av sykehuslegers videre- og etterutdanning.

Enhver lege som er ansatt i helseforetakene, med unntak av turnusleger og medisinstudenter, kan søke støtte til utdanningsfond III. Etter dom i arbeidsretten den 10. november 2015, er det slått fast at beregningsgrunnlaget også omfatter lege i stilling uten krav til medisinsk embetseksamen.

Les også