Rett til permisjon for leger i spesialisering

Permisjon fra stilling som lege i spesialisering samt rett til forskjøvet fratreden.

Rett til permisjon fra stilling som lege i spesialisering følger av overenskomst. Det kan tenkes at lege i spesialisering får utsatt eller avbrutt spesialiseringen på grunn av fravær. Det er i overenskomsten i Spekter-området (4 og 10) del A2 inntatt bestemmelser om rett til forlenget tid i stillingen gitt visse forutsetninger. Tilsvarende bestemmelser finnes i hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge (Virke).

Forskyvning av fratreden ved avbrutt spesialisering
Lege i spesialisering som får tjeneste utsatt eller avbrutt i 2 måneder eller mer, har rett til at den tiden som var igjen av arbeidsforholdet da fraværet tok til, er den tiden som gjenstår når legen kommer tilbake etter fraværet. Fraværet kan for eksempel skyldes gruppe I tjeneste, sideutdanning, foreldrepermisjon, sykefravær, doktorgradspermisjon med mer. Retten til forskyvning av fratreden gjelder ikke ved ansettelse i vikariater.

Rett til permisjon med full lønn for lege i spesialisering
Lege i spesialisering har ret til permisjon med full lønn for å gjennomføre nødvendige kurs i henhold til spesialistreglene. Med nødvendige kurs menes både obligatoriske og frivillige kurs. Konstituerte overleger har samme rett til permisjon med full lønn for å gjennomføre nødvendige kurs som det lege i spesialisering har.

Vi får ofte spørsmål om hva som skjer med nulltimersdager etter tjenesteplanen dersom legen er på nødvendig kurs på nulltimersdager. Det er slik at legen ikke har noen rettigheter i forhold til å få igjen nulltimersdagen på et annet tidspunkt. Motstykket er at legen heller ikke må arbeide inn timer utover normal arbeidsdag hvis kursdagen faller på for eksempel en dag med 19-timersvakt.

Avtaleverk

Helseforetakene – Spekter: A2 §§ 6.4 og 6.5

Lovisenberg – Spekter: A2 §§ 6.4 og 6.5

Virke: Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Legeforeningen og Virke § 6.4 og 6.5

KS: Ikke aktuelt

Oslo kommune: Ikke aktuelt

Stat: Ikke aktuelt

Les også