Utdanningspermisjon

I helseforetakene og i Virke-sykehusene er det innarbeidet en rettighet for overleger/legespesialister til minimum 4 måneders lønnet utdanningspermisjon per 5 års periode, også kalt overlegepermisjon.

Hovedmålgruppen er ansatte i sykehus. Er du ansatt i kommune, stat eller annet tariffområde, og ikke finner svar på det du lurer på, kan du kontakte en tillitsvalgt eller Legeforeningens sekretariat.

Hvor er utdanningspermisjonen regulert?

For helseforetakene fremgår reglene om utdanningspermisjon for overleger av overenskomsten for område 10 del A2 § 4.2. For Lovisenberg Diakonale sykehus finnes bestemmelsen i overenskomsten for område 4 del A2 § 4.2. For sykehus i Virke-sektoren (private sykehus) finnes bestemmelsen i den sentrale særavtalens § 4.2. Det er også på en rekke sykehus tilleggsregler om utdanningspermisjon i lokale avtaler (overenskomstens del B/lokal særavtale).

Formål

Bakgrunnen for bestemmelsen om utdanningspermisjon er å muliggjøre en sammenhengende periode av noe varighet for fordypning, studieopphold, hospitering eller lignende for faglig oppdatering. Etter bestemmelsen har overleger krav på utdanningspermisjon med lønn i minimum 4 måneder pr 5 års periode.

Tidspunkt for uttak av overlegepermisjon

Retten til utdanningspermisjon i 4 måneder pr 5 års periode er en minimumsbestemmelse. Sykehuset skal dermed innvilge permisjon senest etter 4 år og 8 måneder. Dette er også i samsvar med etablert praksis.

Det påligger sykehuset og den enkelte lege å vurdere når permisjonen mest hensiktsmessig kan avvikles både under hensyn til sykehusets behov og den enkelte leges behov. Dersom legen av hensyn til sykehusets behov blir anmodet om å utsette permisjonen utover 5 års perioden, skal det inngås en skriftlig avtale som sikrer at legens permisjonsrettigheter i den nye 5 års perioden ikke blir avkortet, og hvor tidspunktet for uttak av permisjonen fastsettes.

Lønn i permisjonsperioden

I A2 § 4.2 er definert at det skal utbetales: basislønn, individuelle tillegg og vaktlønn. De fleste B-deler har bedre rettigheter i form av lønn etter oppsatt tjenesteplan, som også gir rett til utbetaling for utvidet arbeidstid i permisjonsperioden. Ved enkelte helseforetak har man i stedet utbetalt et fast beløp for dekning av kostnader eller lignende. I Virke-særavtalen har man krav på full lønn inkludert tillegg etter oppsatt tjenesteplan med mindre annet avtales.

Lønn fra annen arbeidsgiver i permisjonsperioden vil gå til fradrag.

Ved ytterligere spørsmål om utdanningspermisjon, ta kontakt med tillitsvalgt på ditt sykehus.