Arbeidsmiljø

Hvordan har du det på jobben? Godt arbeidsmiljø bidrar til effektivitet og trivsel og vil dermed bidra til å fremme kvalitet på helsetjenester. Det har imidlertid gjennom flere undersøkelser, bl.a. Arbeidstilsynets God Vakt-kampanje, blitt avdekket at det er store arbeidsmiljøutfordringer i sykehusene.

Legeforeningen har utarbeidet en veileder ”Arbeidsmiljø i sykehus” (lenke til høyre). Veilederen handler om betydningen av arbeidsmiljøet - og om samfunnets forventninger til arbeidsmiljøet i sykehus. Den gir en innføring i regelverket på området, og kan brukes som grunnlag for leders og tillitsvalgtes arbeide med å styrke arbeidsmiljøet i sykehus.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljø kan beskrives som summen av det som omgir et sted der det utføres et arbeid, omgivelsene for arbeidet.

Arbeidsmiljøloven har en rekke bestemmelser om krav til arbeidsmiljø. Det grunnleggende kravet er at arbeidsmiljøet skal være full forsvarlig. Et arbeidsmiljø består både av fysiske og psykososiale forhold. Et eksempel på fysisk arbeidsmiljø kan være utforming av arbeidsplassen, beskyttelse mot kjemisk påvirkning, brannvern osv. Eksempler på forhold som kan føre til et dårlig psykisk arbeidsmiljø kan være stress, lange og arbeidsintensive arbeidsøkter, trakassering, osv.

Arbeidsmiljøet danner en viktig for ramme for arbeidet. Det påvirker hvordan arbeidet utføres og den som utfører arbeidet. I den praktiske hverdag må ledelsen til enhver tid ta aktivt ansvar for ivaretakelse av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og gjennomføre dialog om hva som kreves.

HMS-arbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) kalles også Internkontroll. Dette reguleres av arbeidsmiljøloven § 3-1 og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Hensikten med systematisk HMS-arbeid er at hver enkelt virksomhet skal ha et system som sikrer at arbeidstakernes helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt.

Dersom internkontrollsystemet fungerer etter hensikten vil virksomheten ha et godt verktøy for å fange opp arbeidsmiljøproblemer. Helseforetaket skal bli ”sitt eget Arbeidstilsyn”.

Avviksmeldinger er en del av det systematiske HMS-arbeidet og betyr at man som arbeidstaker melder inn skriftlig de avvik man selv observerer eller opplever. I mange helseforetak gjøres dette elektronisk i egne avviksmeldingssytem. Med avvik menes hendelser som er i strid med regelverket, for eksempel arbeidsmiljøloven eller helselovgivningen. Det betyr ikke at man som arbeidstaker må foreta en selvstendig vurdering av om det man melder inn er i strid med loven. I relasjon til arbeidsmiljøet, er avviksmeldinger et nødvendig verktøy for at arbeidsgiver skal kunne vite hva som skjer i organisasjonen. Arbeidsgiver vet ikke at noen sliter med arbeidsmiljøproblemer hvis ingen sier fra, og da kan man heller ikke forvente at noe gjøres for å rette det opp. Avviksmeldinger er betydningsfull informasjon til ledelsen.

Legeforeningen oppfordrer både ledere og tillitsvalgte i sykehus til å ha et bevisst forhold til de krav som stilles til virksomhetens arbeid med arbeidsmiljørelaterte tema. Leger bør engasjere seg mer i vernetjenesten og bruke verneombudene aktivt i oppfølging av arbeidsmiljørelaterte problemstillinger.

Arbeidsmiljøveilederen kan hentes fra lenken til høyre på siden.