Bierverv

Det har de siste årene vært økt fokus på biervervsproblematikken. Begrepene bierverv/bistilling/ekstraerverv må anses å dekke tilnærmet det samme, altså tilfelle der det utføres ulønnet/lønnet arbeid for en annen enn hovedarbeidsgiver eller der vedkommende driver privat ervervsvirksomhet.

Det finnes i dag ingen generell lov- eller forskriftsbestemmelse som forbyr legers adgang til å inneha bierverv. Som utgangspunkt skal en arbeidstaker kunne benytte sin fritid etter eget ønske. Dette synspunkt har lang tradisjon i norsk rett. Arbeidstaker kan dermed, som hovedregel, påta seg bierverv/bistillinger/ekstraerverv i tillegg til sin hovedstilling. Dette utgangspunkt gjelder uavhengig av om arbeidstaker er ansatt i offentlig eller i privat virksomhet.

Adgangen til å inneha bierverv avhenger av at utførelsen av dette arbeidet ikke gir en uheldig innvirkning på utførelsen av den opprinnelige arbeidsavtalen. De typiske problemer som kan oppstå i denne forbindelse er blant annet forholdet til habilitetsregler, næringshemmeligheter, arbeidstakerens lojalitetsplikt, eller det forhold at bistillingen innvirker på mengde og kvalitet av arbeidet i hovedstillingen.

Den individuelle arbeidsavtalen i seg selv setter dermed grenser for å ta bierverv som er i strid med arbeidsgivers legitime og lovlige interesser. I staten er dette uttrykt veldig klart i Fornyings- og moderniseringsdepartementet hefte om etiske retningslinjer for statstjenesten, side 16, der det står ” Arbeidsgiver kan ikke benytte styringsretten for generelt å pålegge alle arbeidstakere å gi opplysninger om bierverv.  Arbeidsgiver kan imidlertid i konkrete tilfeller kreve slike opplysninger dersom det er tvil om arbeidstaker har adgang til å inneha slike bierverv. Vi antar at vurderingen gjort i statlig sektor er av allmenn karakter og således også har gyldighet i arbeidsforhold i sykehussektoren.

Helsepersonellovens § 19, ”Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet”, omfatter etter sin ordlyd både helsepersonellfaglig bierverv og bierverv som kan føre til interessekonflikter med arbeidsgiver. Dette betyr at en meldeplikt også omfatter eierinteresser mv. i virksomhet som driver helsevirksomhet, ettersom også eierinteresser vil kunne medføre en interessekonflikt. Virksomhet som er nært knyttet til helsevirksomhet, som f.eks. arbeid i private medisinske laboratorier og røntgeninstitutter, forskningsarbeid, og salg og markedsføring av legemidler, omfattes av meldeplikten.

Avtaleverk

Generelt:

Ulovsfestede arbeidsrettslige prinsipper

Den individuelle arbeidsavtale

Spekter: B-deler/Lokale særavtaler

Helsepersonellovens § 19

Staten: Hovedtariffavtalen pkt. 1.1.4  

Virke - KS – Oslo kommune:  Lokale avtaler ved den enkelte virksomhet/kommune

Les også

Mer om emnene