Særlige lønnsordninger

Det følger av de sentrale tariffavtalene at partene er enige om at det kan inngås avtale mellom helseforetaket/sykehuset/virksomheten og den enkelte lege om ekstraordinære arbeidsoppgaver vedrørende helseforetakets/sykehusets/virksomhetens aktivitet og pasientbehandling.

Avtaleverk:
Helseforetakene – Spekter: A2 § 5.11.

Lovisenberg – Spekter: A2 § 5.11

Virke: Særavtale om særskilte lønns- og arbeidsvilkår for leger mellom Legeforeningen og Virke § § 5.11.

Avtaler om særlige lønnsordninger er ment å regulere muligheten til å bli enige om frivillig ekstra arbeidsinnsats fra legene, som for eksempel kveldsåpne poliklinikker eller andre ekstraordinære dugnader for å få unna pasientkøer.

Slike avtaler kan, i tillegg til å fastsette hvilken kompensasjon legen får, også derfinere hvilken tidsperiode avtalen gjelder for og rammer for den forventede aktivitet i denne perioden.

Det er viktig når man inngår avtale om særlige lønnsordninger at man får nedfelt i avtalen at inntekten inngår i sykelønns- og pensjonsgrunnlaget. 

Les også

Mer om emnene