Seniorpolitikk

Arbeidsgivere i alle tariffområder bør legge til rette for at arbeidstakerne kan stå lenger i arbeid og ikke utstøtes fra arbeidslivet.

Seniorpolitiske tiltak er viktig for å få arbeidstakerne til å utsette sin fratreden, for å sikre videreføring av eldre arbeidstakeres erfaringskompetanse i den enkelte virksomhet og for å dekke behovet for arbeidskraft. IA-avtalen er her et virkemiddel som skal bidra til å styrke seniormedarbeideres deltakelse i arbeidslivet.

Legeforeningen har utarbeidet en veileder ”seniorpolitikk for leger i og utenfor sykehus”. Veilederen er i sin nåværende form et beskrivende og rettledende dokument for medlemmer og tillitsvalgte i forhold til status i dag med gjennomgang av seniorpolitikkens ulike utviklingfaser. Veilederen inneholder ikke bestemmelser om pensjonsvilkår. Veilederen er innrettet mot alle tariffområder. 

Spekter:

- Sentral avtale A2: § 3.5.4. Fritak for vakt og § 8.6. seniorpolitikk/eldre arbeidstakere.

- Lokale avtaler B

Virke:

- Protokoll til sentrale overenskomster 2008-2010: Pkt. 6 Seniorpolitikk

- Sentral protokoll til særavtalen 2009-2010: Pkt. 5 Seniorpolitikk

- Sentral særavtale HSH 2009-2010: § 3.5.4. Fritak for vakt

KS (Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon):

- Hovedtariffavtalen i KS Pkt. 3.2.3. 

- Særavtale SFS 2305, § 7 Legevakt 

- Rammeavtale vedrørende allmennleger og avtalespesialister

- Lokale tiltak i de enkelte kommuner

Oslo kommune:

- Dokument 24 Overenskomster for leger ansatt i Oslo kommune, Del B, Pkt. 8 seniorpolitikk

Staten:

- Hovedtariffavtalen § 5.9 seniorpolitiske tiltak.

- Lokale tiltak i den enkelte virksomhet 

Les også

Mer om emnene