Vaktfritak overordnet lege

Rett til vaktfritak for overordnet sykehuslege følger av overenskomst. Vaktfritak kan få konsekvenser for lønnen og pensjonen til legen. I tillegg kan vaktfritak påvirke ukentlig arbeidstid.

Overordnet lege kan be seg fritatt

Det blir ofte stilt spørsmål om hva denne formuleringen innebærer. De sentrale parter har en felles forståelse av at dette er en rettighet legen har, når legen ønsker det. I tidligere avtaler var det visse begrensninger i forhold til at slikt fritak var praktisk mulig i den aktuelle enhet.

Denne bestemmelsen gir ikke arbeidsgiver rett til å ta legen ut av vaktordningen ved en viss alder. Da må det være forhold som tilsier at legen ikke mestrer utfordringene i tilknytning til vakt; heller ikke etter gjennomført opplæring og veiledning. En slik situasjon vil være uavhengig av alder.

Lønnsmessige konsekvenser

Avtalebestemmelsene sentralt har ingen regulering som gir krav på lønn ved vaktfritak. Flere lokale avtaler har imidlertid tatt høyde for kompensasjon. Eksempler på dette er individuelt tillegg som kompenserer for tap av vakttillegg, tilpasning av tjenesteplan med mer arbeid på dagtid, forpliktende avtaleformuleringer lokalt om at det til at det skal forhandles lønnskompensasjon. Slike avtaler kan også forhandles individuelt dersom det ikke finnes lokale avtaler om dette.

Pensjonsmessige konsekvenser

Mange leger er bekymret for at lønnsnedgang som følge av vaktfritak vil gi negative konsekvenser for opptjening av tjenestepensjon. Dersom man har full opptjening (30 år i 100 % stilling) på det tidspunkt man reduserer inntekten, vil pensjongrunnlaget regnes ut fra nivået på inntekten før reduksjonen. Dersom man ikke har full opptjening på det tidspunkt man reduserer inntekten, vil en lønnsreduksjon de siste årene kunne føre til lavere pensjonsutbetaling. Ved spørsmål knyttet til dette, kontakt pensjonskassen.

Konsekvenser for ukentlig arbeidstid

Mange leger har vaktarbeid som gir rett til en ukentlig arbeidstid på 35,5 t/u (+2,5 t pliktig utvidet arbeidstid). En streng fortolkning av avtalen, vil i utgangspunktet tilsi at når man blir fri vaktbelastningen vil arbeidstiden kunne økes til 37,5 (+ 2,5). Det finnes dog eksempler på at partene lokalt har avtalt at legen skal beholde arbeidstiden for den resterende tid av ansettelsesforholdet.

Spesialiteter hvor det er avtalt vaktfritak ved lavere alder

I henhold til lokale avtaler er det enkelte steder avtalt vaktfritak for spesialitetene gynekologi/obstetrikk, kirurgi og anestesi. Særlig belastende fag er også definert som fag som har hyppige vakter (tilstede eller hjemmevakt) og som jevnlig har arbeid/utrykning på vakt.

Eksempel på grense for vaktfritak i fag som lokalt er definert som særlig belastende er 55 år.

Legeforeningens policy

Det er viktig med fokus på tilpassede ordninger og individuelle løsninger; også med utgangspunkt i særskilte behov for leger innen den enkelte spesialitet.

I tilknytning til vaktfritak, bør det vurderes hvordan den enkelte leges erfaring og kompetanse kan nyttiggjøres i avdelingen innen forskning, fagutvikling og veiledning og tilpasses dagarbeidstid.

Lov- og avtaleverk

Helseforetakene – Spekter: A2 § 3.6.4

B-delene ved helseforetakene

Lovisenberg – Spekter: A2 § 3.6.4

Virke: Sentral særavtale § 3.5.4

Lokale særavtaler

Les også

Mer om emnene