Hovedoppgjøret 2016 - Spekter

Her får du informasjon om hovedoppgjøret med Spekter. Disse sidene oppdateres fortløpende.


I praksis må konflikten om arbeidstidsordningene i sykehus løses mellom partene, skriver Marit Hermansen og Rune Frøyland i Dagens Næringsliv.


- Vi er klare for videre kamp og vi har en viktig sak å kjempe for, sa Marit Hermansen i sin appell under markeringen i går.


- Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette, bare på andre arenaer, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.


- Jeg beklager at vi ikke fant noen løsning. Dette betyr at konflikten og uroen i sykehus fortsetter, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.


Historiens lengste sykehusstreik utvides i dag med ytterligere to sykehus, Helse Møre og Romsdal og Sykehuset Innlandet. 595 ansatte og 15 sykehus er nå i streik.


Samtalene mellom Spekter og Akademikerne førte ikke frem, og streiken i sykehusene fortsetter dermed med full styrke.


Ytterligere 36 leger og psykologer ved syv sykehus går ut i streik tirsdag. Totalt 569 medlemmer ved 13 sykehus er da tatt ut i streik.


Norske sykehus planlegger omfattende og dramatiske endringer i dagens vaktordninger. Det viser interne dokumenter fra flere regionale helseforetak. - Sykehusene sier en ting, men gjør noe helt annet, sier president Marit Hermansen.


Akademikerne varsler nå at sykehusstreiken trappes opp for tredje gang. 35 leger og psykologer ved tre sykehus går ut i streik fredag 23. september.

Anders Danielsen Lie
Gravide sykehusleger i siste del av svangerskapet må i dag utføre tungt vaktarbeid. Vi mener at å løpe mellom akutt syke pasienter, ikke lar seg kombinere med det å være høygravid mindre enn tre måneder før fødsel. De fleste synes at dagens situasjon ikke er akseptabel, og det synes ikke vi heller.


Streiken handler om kollektivt vern av de ansatte, forsvarlig arbeidsbelastning – og pasientsikkerhet ved norske sykehus, skriver Of-leder Jon Helle og Ylf-leger Christer Mjåset.


Akademikerne tar ut ytterligere 185 medlemmer ved tre nye virksomheter, samt sykehus som allerede er i streik.


Flere hundre streikende og sympatisører med Akademikerne ropte taktfast «Vi gir oss ikke» foran Rådhuset i Oslo lørdag formiddag. Selv var jeg konferansier, og hadde orkesterplass til alt og alle.


- Akademikerne streiker for medbestemmelse i sykehus, sa leder for Akademikerne Helse, Rune Frøyland.


- Spekter begrunner sykehuskonflikten med en bestilling fra politiske myndigheter som vi hverken har sett eller forstår. Derfor har vi nå sendt et brev til helseminister Bent Høie der vi ber ham om å avklare hva han har sagt og mener.


Akademikerne trapper opp streiken i sykehus i morgen – fredag. Da tas ytterligere fire sykehus og 119 medlemmer ut. Sykehusene som berøres er Vestre Viken, Akershus universitetssykehus, Sykehuset i Vestfold og St. Olavs Hospital.


- Spekters arbeidstidsordninger er uforsvarlige, både for arbeidstakerne og pasientsikkerheten. Legenes unntak fra Arbeidsmiljøloven er allerede omfattende nok. Derfor er vi i streik, sier forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse.


Meklingen i tariffoppgjøret i sykehus mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og Akademikerne helse startet mandag 5. september. Den skal være sluttført innen kl. 24.00, tirsdag 6. september.

Illustrasjonsfoto: Colourbox
Tillitsvalgte er sykehusenes sikkerhetsventiler. Individuelle arbeidsplaner for hver enkelt lege i sykehus, gjør at tillitsvalgte ikke får gjort jobben sin på en skikkelig måte. Lege og tillitsvalgt Kristin Kornelia Utne forklarer hvorfor dette er uforsvarlig.

Foto: Kristin Utne. Fotograf: Thomas Barstad Eckhoff
Kristin Utne, lege og tillitsvalgt, forklarer hvorfor individuelle arbeidsplaner for hver enkelt sykehuslege er en dårlig idé - for både lege og pasient. Støtt Akademikerne i kampen for medbestemmelse og kollektive arbeidsplaner.


Partene i arbeidslivet må ha tillit til hverandre for å løse utfordringene sykehusene står overfor. Da er det svært alvorlig at Spekters Anne-Kari Bratten farer med uetterrettelige påstander, skriver president Marit Hermansen i Dagens Næringsliv.


Spekter-leder Anne-Kari Bratten burde lytte til de ansatte, selv om det kan være ubehagelig. Ikke avskrive deres bekymringer som «usanne» hypoteser og påstander, skriver president Marit Hermansen i Oppland Arbeiderblad.


Spekter-leder Anne-Kari Bratten beskylder lokale tillitsvalgte for usanne påstander, uten å forklare hva usannhetene består av, skriver sentralstyremedlem Christian Grimsgaard i Oppland Arbeiderblad.


- Arbeidsgiver vil spare penger på pasientenes regning, sier leder i Yngre legers forening (Ylf) Christer Mjåset til ukeavisen Dag og Tid.


Arbeidsgiverforeningen Spekters forslag om å individualisere arbeidstiden på norske sykehus  rammer pasientsikkerhet og kvalitet i helsevesenet, skriver Knut Aarbakke, avtroppet leder i Akademikerne.


Individuelle tjenesteplaner for leger i sykehus kan føre til uforsvarlige vaktordninger.


Blir Arbeidstidsutvalgets forslag en realitet vil det svekke rekrutteringen til helsesektoren, som er den største utfordringen vi står overfor i årene som kommer, skriver Jon Helle, leder i Overlegeforeningen.


Partene har konstatert at Legeforeningen og Spekter ikke kommer til enighet i forhandlingene om avtalen som omfatter sykehusleger, A2.


Partene har konstatert at det ikke var oppnådd enighet i forhandlingene om overenskomstens del A2.


- Vi må ha en avtale som styrker kvaliteten og pasientbehandlingen – og ikke svekker den, sier president Marit Hermansen.


Dette er et av flere funn i Legeforeningens store arbeidstidsundersøkelse blant sykehusleger i Norge.


Protokoll i de innledende forhandlinger med Spekter (A-forhandlinger) ble signert tirsdag 19. april kl 20.00.

Akademikerne overleverte i dag sitt krav nr. 1 til Spekter. Lønnsoppgjøret i Spekter helse er dermed innledet.