Legen som arbeidsgiver og leder

Veiledere, aktuelt regelverk, standardavtaler, m.m.

I tillegg til å være fagpersoner og arbeide med pasientrettet arbeid, kan en lege innha en rekke andre roller. Noen leger, først og fremst de som driver egen virksomhet vil også ha rollen og ansvaret som arbeidsgiver. Andre leger vil inneha lederposisisjoner i ulike virksomheter, herunder helseforetak, forvaltningsmyndighet eller i organisasjoner. Legeforeningen skal også ivareta legen i disse rollene. På disse sidene vil du finne informasjon og veiledning som kan være nyttig ved utøvelsen av arbeidsgiver eller lederrollen.

Regelverk

Plikter og rettigheter i arbeidslivet er regulert i en rekke lover og forskrifter. Både leger som er arbeidsgivere, eller som i kraft av sin lederstilling representerer arbeidsgiver, bør sette seg inn i det regelverk som regulerer de ansattes arbeidsforhold. Her kan du finne lenker til noen lover og forskrifter som kan være aktuelle. Lovene kan gi svar på både generelle og konkrete spørsmål, men ved behov for konkret veiledning kan det være hensiktsmesig å kontakte Legeforeningen for bistand. Oversikten er ikke uttømmende.

Å være næringsdrivende kan by på utfordringer og Legeforeningen har derfor utarbeidet en veileder til bruk ved oppstart og drift av privat legepraksis. 

Legeforeningens mål med denne veilederen er å bidra til forståelse og innsikt i det nye rammeverket i fastlegeordningen slik at dette kan fungere etter intensjonene.