Ytringsfriheten og aktuelle begrensninger

Det gjelder et prinsipp om ytringsfrihet, og leger har, som alle andre, rett til å delta i den frie samfunnsdebatten om ulike politiske spørsmål. En åpen helsepolitisk debatt er viktig, og en forutsetning for denne er at involverte aktører kan delta.

Det finnes enkelte begrensninger i legers ytringsfrihet. Disse kan følge av profesjonsansvar eller av arbeidsforhold.

Profesjonsansvaret fordrer at legen setter hensynet til pasienten høyt og iakttar taushetsplikten.

Av et arbeidsforhold følger visse begrensninger i ytringsfriheten av lojalitetsplikten mellom ansatt og arbeidsgiver/virksomhet. Når en lege uttaler seg til media på vegne av sin arbeidsgiver er situasjonen i regelen uproblematisk i den forstand at legen må underordne seg arbeidsgiverens instruksjoner om hvordan kontakt skal skje. Når det derimot gjelder informasjon om kritikkverdige forhold som arbeidstakeren tar initiativ til å melde fra om blir situasjonen en annen. Legen har en plikt til å melde fra om uforsvarlige forhold i helsetjenesten til tilsynsmyndigheten. Arbeidsgiver kan ikke pålegge en arbeidstaker å avstå fra å gi slik informasjon. Meldeplikten til tilsynsmyndighetene innebærer imidlertid ikke uten videre noen rett til å gi opplysninger til media. At et meldepliktig forhold foreligger kan imidlertid være et moment for at legen også kan avgi uttalelser til media. I disse situasjonene vil det måtte foretas en konkret avveining av de aktuelle hensyn som gjør seg gjeldende. Legen bør uansett først gi informasjon internt i virksomheten, slik at virksomheten eventuelt kan gjøre endringer på bakgrunn av kritikken.