Offentlighet i tilsynssaker

Et stort antall leger opplever i løpet av sin yrkeskarriere å bli involvert i en tilsynssak. Sakenes karakter og alvorlighetsgrad varierer stort.

For leger som blir gjort til gjenstand for den granskning en tilsynssak kan innebære, vil situasjonen uansett kunne oppleves som belastende. Hvordan tilsynssaken oppleves vil også i stor grad avhenge av offentligheten og medias håndtering av saken.