Tilsyn

En tilsynssak er en sak om mulig brudd på helselovgivningen etter en uønsket hendelse/svikt.

Saken behandles av tilsynsmyndighetene, og opprettes som regel på bakgrunn av klage fra pasient eller pårørende, varsling fra kollegaer, arbeidsgiver, annet helsepersonell eller annet etat, eller omtale i media.

Formål med tilsyn med helsetjenesten

Tilsynsmyndighetene skal føre tilsyn med helsetjenesten og helsepersonell. Formålet er å ivareta pasientsikkerheten, bidra til kvalitet på helsetjenester og å fremme tilliten til helsetjenesten. Råd og veiledning overfor enkeltpersonell og virksomheter er svært viktige funksjoner for tilsynsmyndighetene.

Hovedformålet til tilsynet er forebygging gjennom sikring av kvalitet, tillit og sikkerhet i helsetjenesten, ikke straff. Reaksjoner overfor enkeltpersonell skal bare gis unntaksvis og i tråd med strenge lovkrav. Bakgrunnen for dette er en erkjennelse av at feil ikke kan unngås i helsetjenesten, men at det samtidig kan gjøres mye for å forebygge feil.

Legeforeningen er opptatt av at behandlingen av tilsynssaker skal gjennomføres på en måte som skaper tillit og størst mulig trygghet for alle involverte parter. Hvordan tilsynsmyndighetene utfører sine oppgaver er sentralt for deres legitimitet og samfunnets tillit, som igjen er avgjørende for at de skal kunne arbeide i tråd med sin formålsbeskrivelse. Legeforeningen har i høringsuttalelse om pasienter og pårørendes rolle i tilsynssaker, uttalt at det er behov for å evaluere tilsynssystemet i forhold til målet om kvalitet og pasientsikkerhet, og anbefalt at departementet nedsetter et utvalg med bredt mandat for å vurdere tilsynssystemet, eventuelt som ledd i det pågående pasientsikkerhetsarbeidet.

Lenker