Næringsdrivende leger

Om rammevilkår, avtaler og takster, kjøp og salg av praksis m.m.

 • Normaltariffen

  Normaltariffen inneholder informasjon om hvilke refusjonstakster og egenandeler leger kan ta for de tjenester som utføres. Her finner du også oppdatert prisliste/takstplakat for fastleger og avtalespesialister.

 • Forhandlingsutvalgene

  Forhandlingsutvalgene oppnevnes for to år av gangen og følger sentralstyrets funksjonsperiode. Utvalgene består av tillitsvalgte fra relevante yrkesforeninger og ledes av Legeforeningens president.

 • Sentrale avtaler og rammevilkår

  Fastlegeordningen er juridisk forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Fastlegens rettigheter og plikter er i all hovedsak regulert i egen forskrift om fastlegeordningen i kommunene samt i sentrale rammeavtaler og individuelle avtaler mellom leger og kommuner.

 • Helprivat virksomhet – leger uten offentlig driftsavtale

  Leger som driver privat praksis uten driftsavtale betegnes ofte som helprivate leger. For denne gruppens virksomhet gjelder ikke sentrale rammeavtaler, eller den regulering som knytter seg til driftsavtalesystemet.

 • Kjøp og salg av praksis

  Her finner du informasjon om overdragelse av praksis, nemndsbehandling og oversikt over praksisoverdragelser.

 • Legers bruk av vikar

  Retten til å bruke vikar er for fastlegene regulert i rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS om fastlegeordningen, og for avtalespesialistene i rammeavtale mellom Legeforeningen og RHF-ene om avtalepraksis for legespesialister.

 • Næringsdrivende legers pensjon og sosiale rettigheter

  Næringsdrivende leger er berettiget til alderspensjon fra Syke- og pensjonsordningen (SOP). I tillegg kan legene opparbeide en frivillig tjenestepensjonsordning (legeforetakenes pensjonsordning – LP).

 • Legevakt

  Kommunen har plikt til å organisere legevaktordning etter helse- og omsorgstjenesteloven §3-2.

 • Leie av lokaler

  De fleste næringsdrivende leger leier de lokaler virksomheten drives fra. Husleieloven regulerer også leie av næringslokaler, men det er stor grad av avtalefrihet.

 • Næringsinntekt

  Inntekten til næringsdrivende leger som driver etter avtale med det offentlige, er svært regulert og bundet. Inntektene er regulert i forskrifter og avtaler med ulike offentlige og private aktører.

 • Selskapsforhold

  Ved etablering av privat legepraksis ønsker mange å organisere virksomhet i et selskap. De forskjellige selskapsformene innebærer forskjellige rettigheter og muligheter samtidig som de medfører forskjellige plikter for selskapsdeltakerne.

 • Avtalemaler

  Næringsdrivende leger må inngå en rekke ulike typer avtaler som del av sin virksomhet. Legeforeningen har laget maler for en del avtaler som mange vil ha behov for å inngå.

 • Aktuelle lover og forskrifter

 • Næringsdrivende og tillitsvalgt

  Kompensasjon til næringsdrivende som er tillitsvalgt.

Å være næringsdrivende kan by på utfordringer og Legeforeningen har derfor utarbeidet en veileder til bruk ved oppstart og drift av privat legepraksis.