Kjøp og salg av fastlegepraksis

Det følger av rammeavtalen av punkt 5.6 at fratredende lege har rett til å kreve overdratt praksisen til overtagende lege. Til praksisen regnes relevant utstyr og inventar, husleieavtaler og kompensasjon for opparbeidet praksis.

Det er praksisen som overdras, ikke avtalehjemmelen. Sistnevnte er et gode som legen ikke har anledning til å kreve betalt for. Av den grunn vil det ikke la seg gjøre å operere med en skjematisk modell for verdiberegning. Verdien av praksisen fastsettes etter forhandlinger mellom selger og kjøper.

Blir fratredende og overtagende lege ikke enige om overdragelsesbeløpet innen fem uker etter at kommunens tilbud er mottatt, fastsettes prisen av nasjonal nemnd (voldgift) oppnevnt av Legeforeningen, se rammeavtalen punkt 5.6. Saksbehandlingstiden er 4-6 uker fra mottatt anmodning, og koster vanligvis kr 40 000-60 000.

For nærmere informasjon, les mer om overdragelse av praksis og retningslinjer for prisvurdering: nemndsavgjørelser, oversikt over praksisoverdragelser, omsetningsmelding, overdragelse av praksis og opplysningsskjema.