Næringsdrivende legers pensjon og sosiale rettigheter

Næringsdrivende leger er berettiget til alderspensjon fra Syke- og pensjonsordningen (SOP). I tillegg kan legene opparbeide en frivillig tjenestepensjonsordning (legeforetakenes pensjonsordning – LP).

Tilbudet omfatter i tillegg til alderspensjon også mulighet å kjøpe risikodekninger som dekker død og uførhet. For nærmere informasjon om legers pensjon: www.sop.no

 

Mer om emnene