Næringsdrivende og tillitsvalgt

Kompensasjon til næringsdrivende som er tillitsvalgt.

Ansattes fri til tillitsvalgtarbeid er regulert i Hovedavtalen § 3-4 som lyder:

"Tillitsvalgte har rett til tjenestefri for å utføre sine oppgaver. 

Under utøvelsen av sin virksomhet som tillitsvalgt og under forhandlinger og drøftinger med arbeidsgiver, beholder den tillitsvalgte sin lønn. Med lønn menes i denne forbindelse ordinær lønn, faste årsbeløp og variable tillegg etter oppsatt turnusplan.

Arbeidet som tillitsvalgt skal avvikles slik at det volder minst mulig ulempe for arbeidets gang. Fravær skal så vidt mulig avtales på forhånd med nærmeste overordnede.

 Forholdene skal legges slik til rette at tillitsvalgte som arbeider etter tjenesteplan, eller har arbeid som faller utenfor ordinær dagarbeidstid, år samme arbeidsforhold og vilkår som de med ordinær dagarbeidstid. For tillitsvalgt som innkalles av arbeidsgiver til møter og lokale lønnsforhandlinger etter HTA som faller utenfor vedkommendes arbeidstid, avklares om medgått tid kompenseres med timelønn eller avspasering.

I større kommuner og fylkeskommuner med slik spredning av arbeidsplassene at dette medfører en omfattende reisevirksomhet for den tillitsvalgte, kan det avtales at slike reiser innenfor en fastsatt ramme skal dekkes etter satsene i reiseregulativet.

Der arbeidsgiver innkaller til møte, skal reisekostnader dekkes etter satsene i reiseregulativet."


Forutsetningen for at ovennevnte skal komme til anvendelse er at man er ansatt og er tillitsvalgt i henhold til reglene i hovedavtalen. Bestemmelsen gjelder dermed ikke for næringsdrivende leger.

Det følger av rammeavtalen mellom KS og Legeforeningen om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunene punkt 13.3 at legen har rett til ti dagers fravær per år for utøvelse av fagforeningsarbeid. Det samme gjelder for offentlige oppgaver og verv. Det gjøres ikke fradrag i basistilskuddet for disse dagene. 

Dersom tillitsvalgte deltar i intervjuer til fastlegehjemler og deltagelse i lønnsforhandlinger er det lokalavdelingen som dekker utgifter og praksiskompensasjon, jf Legeforeningens lover § 3-4-3 første ledd som lyder:

§ 3-4-3 Lokalforeningenes formål og oppgaver

 (1) Lokalforeningen skal fremme Legeforeningens formål i området ved å ivareta fellesskapet blant legene og virke for deres felles interesser ved blant annet: 

 1. å engasjere seg i lokal helsepolitikk i området og i helseregionen og arbeide for hensiktsmessig organisering av den samlede helsetjeneste. 
   
 2. å ha overordnet ansvar for at det lokale arbeidet med inntekts- og arbeidsvilkår blir tilfredsstillende ivaretatt i samarbeid med yrkesforeningene. Lokalforeningene skal gi praktisk bistand til yrkesforeningene ved valg av tillitsvalgte og ved opplæring, samt dekke utgifter som tillitsvalgte har ved utøvelse av funksjonen. Avsetning til dette punkt skal fremgå av budsjettet. Dette gjelder likevel ikke tildeling av hjemmel som avtalespesialist og deltakelse i samarbeidsutvalg hvor ansvaret påhviler ansvarlig yrkesforening.
   
 3. å ha omsorg for, og yte hjelp til enkeltmedlemmer, gjennom blant annet å sørge for organisering av kollegastøtte og drift av helsetiltak for leger.
   
 4. å drive relevante kurs og annen utdanningsvirksomhet.
   
 5. å fremme kollegialitet og fellesskap mellom medlemmer, herunder pensjonistmedlemmer, i området ved møter eller andre tiltak for faglig og sosialt samvær.
   
 6. å kunne løse lokale tvister mellom medlemmer og motparter og mellom medlemmer.
   
 7. Lokalforeningen velger medlemmer til foreningens kurskomité. Funksjonstiden til det enkelte medlem er 4 år. Valgene ordnes slik at halvparten av komiteen medlemmer står på valg hvert annet år. Kurskomiteen bør ha medlemmer både fra allmennlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

(2) Lokalforeninger innen én og samme region kan avtale samarbeid om oppgaver som nevnt. 

(3) Landsstyret kan fastsette utfyllende bestemmelser om lokalforeningenes formål, ansvar og oppgaver. 

(4) Hvor helseforetaksområder i spesialisthelsetjenesten fordeler seg på flere lokalforeninger, har lokalforeningene plikt til å samarbeide med hverandre om økonomisk og praktisk støtte til tillitsvalgte i berørte foretak. Ansvaret skal reguleres av gjensidig avtale, som godkjennes av sentralstyret.

Det vises også til valgregler og instruks for tillitsvalgte vedtatt av sentralstyret 18. januar 2007, se punkt 4 som lyder:

"4. Dekning av tillitsvalgtes utgifter

Tillitsvalgte som under utøvelsen av vervet lokalt pådrar seg nødvendige utgifter til reise og opphold, porto, telefon m.v., får dette refundert av vedkommende lokalforening. Når tillitsvalgtvervet må utføres med fravær fra legens arbeid, dekker lokalforeningen evnt. tap av lønn/gir lokalforeningen praksiskompensasjon i henhold til Legeforeningens satser."

Møter i samarbeidsutvalget er regulert i rammeavtalen punkt 4.2.2 hvor det fremgår av femte ledd siste avsnitt at det tilstås møtegodtgjøring etter kommunens satser. Det er altså kommunen som godtgjør for deltagelse i samarbeidsutvalget.

Det ytes ikke honorar for tillitsvalgtmøter med mindre det avtales lokalt.

Når det gjelder ledersamlinger for lokalforeningene og regionsutsutvalgene vil det være oppdragsgiver som betaler for utgifter og praksiskompensasjon.