Sentrale avtaler og rammevilkår

Fastlegeordningen er juridisk forankret i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Fastlegens rettigheter og plikter er i all hovedsak regulert i egen forskrift om fastlegeordningen i kommunene samt i sentrale rammeavtaler og individuelle avtaler mellom leger og kommuner.

Avtalespesialistens rettigheter og plikter er i all hovedsak regulert i rammeavtaler og indivuduelle avtaler. Drifttilskuddsordningen er juridisk forankret i spesialisthelsetjenesteloven.

Les også

Mer om emnene

Legeforeningens mål med denne veilederen er å bidra til forståelse og innsikt i det nye rammeverket i fastlegeordningen slik at dette kan fungere etter intensjonene.