Innføring i statistikk via Internet: Del I

Målgruppe

Alle norske leger

Læringsmål

Målsettingen med kurset er å gjøre deltagerne fortrolige med statistikkprogrammet SPSS for Windows, samt å gi en innføring i statistiske grunnbegreper med forskjellige metoder til analyse av data. Statistikkprogrammet SPSS vil bli brukt i kurset og i øvingsarbeidet. Det vil bli lagt vekt på øvingsarbeid med konkrete eksempler fra medisinsk forskning.

Innhold
  1. Innføring i bruk av programpakken SPSS for Windows, dataorganisering
  2. Ulike typer data, beskrivende statistikk
  3. Sannsynlighetsregning, binomisk fordeling, normalfordeling
  4. Innføring i hypotesetesting og konfidensintervall. Ett-og to-utvalgs Students t-tester.
  5. Transformasjoner, ikke-parametriske metoder.
Kurslitteratur

Det er utarbeidet eget kursmateriell som er tilgjengelig på kursets hjemmesider. Kursmateriellet vil også inneholde eksempler og øvingsarbeid. I tillegg vil det være støttemateriale i form av lærebøker. Disse er: D.G. Altman: Practical statistics for medical research. Chapman & Hall, 1991. O.O. Aalen: Statistiske metoder i medisin og helsefag. 1. utgave. Gyldendal Norsk Forlag, 2006. Lærebøkene vil være til salgs via Akademika Universitetsbokhandel, tel. 22 85 30 27 eller http://www.akademika.no.

Kursprøve

Godkjent øvingsarbeid knyttet til kurstemaene utgjør godkjent kursprøve. Spørsmål om kurset kan sendes per e-post til fjernund-stat@basalmed.uio.no eller kursledelsen@statinet.no.

Studiepoeng

4

Påmelding

Bindende påmelding sendes per e-post til fjernund-stat@basalmed.uio.no, eller kursledelsen@statinet.no, eller skriftlig til Petter Laake, Seksjon for medisinsk statistikk, Universitetet i Oslo, P.b. 1122 Blindern, 0317 Oslo, innen 27. august 2012. Oppgi også e-postadresse ved skriftlig påmelding.

Kursgodkjenning (tekst til kursbevis)
Kurset er godkjent som valgfritt kurs med 65 timer/4 studiepoeng for alle spesialiteter.

Videreutdanning

Rus og avhengighetsmedisin,  Valgfrie kurs: 26t
Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 26t
Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 26t
Arbeidsmedisin,  Valgfrie kurs: 26t
Barne- og ungdomspsykiatri,  Valgfrie kurs: 26t
Barnekirurgi,  Valgfrie kurs: 26t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 26t
Blodsykdommer,  Valgfrie kurs: 26t
Bryst- og endokrinkirurgi,  Valgfrie kurs: 26t
Endokrinologi,  Valgfrie kurs: 26t
Fordøyelsessykdommer,  Valgfrie kurs: 26t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 26t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer,  Valgfrie kurs: 26t
Gastroenterologisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 26t
Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 26t
Geriatri,  Valgfrie kurs: 26t
Hjertesykdommer,  Valgfrie kurs: 26t
Hud- og veneriske sykdommer,  Valgfrie kurs: 26t
Immunologi og transfusjonsmedisin,  Valgfrie kurs: 26t
Indremedisin,  Valgfrie kurs: 26t
Infeksjonssykdommer,  Valgfrie kurs: 26t
Karkirurgi,  Valgfrie kurs: 26t
Klinisk farmakologi,  Valgfrie kurs: 26t
Klinisk nevrofysiologi,  Valgfrie kurs: 26t
Lungesykdommer,  Valgfrie kurs: 26t
Maxillofacial kirurgi,  Valgfrie kurs: 26t
Medisinsk biokjemi,  Valgfrie kurs: 26t
Medisinsk genetikk,  Valgfrie kurs: 26t
Medisinsk mikrobiologi,  Valgfrie kurs: 26t
Nevrokirurgi,  Valgfrie kurs: 26t
Nevrologi,  Valgfrie kurs: 26t
Nukleærmedisin,  Valgfrie kurs: 26t
Nyresykdommer,  Valgfrie kurs: 26t
Onkologi,  Valgfrie kurs: 26t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 26t
Patologi,  Valgfrie kurs: 26t
Plastikkirurgi,  Valgfrie kurs: 26t
Psykiatri,  Valgfrie kurs: 26t
Radiologi,  Valgfrie kurs: 26t
Revmatologi,  Valgfrie kurs: 26t
Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 26t
Thoraxkirurgi,  Valgfrie kurs: 26t
Urologi,  Valgfrie kurs: 26t
Øre-nese-halssykdommer,  Valgfrie kurs: 26t
Øyesykdommer,  Valgfrie kurs: 26t
Medisinsk genetikk,  Obligatoriske kurs: 15t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin,  Valgfrie kurs: 26t
Allergologi,  Valgfrie kurs: 26t

Informasjon

Kursnr 26368
Dato 03.09.12 - 12.11.12
Sted 
Fjernundervisning
Antall kurstimer 26t
Maks antall deltakere 74
Kurseier 
  • Den norske legeforening
  • Det medisinske fakultet i Oslo
Praktiske henvendelser
Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo

Påmelding

Påmeldingsfrist 27.08.12
Deltakerkategori
Deltaker 5 000 kr