Palliativ medisin for allmennleger

Målgruppe

Fastleger, sykehjemsleger og andre leger som arbeider med kreft og lindrende behandling.

Læringsmål

Etter endt kurs skal deltakerne ha teoretisk og praktisk kjennskap til fagfeltet palliativ medisin. Emnet vil gi innsikt i organisatoriske forhold, tverrfaglig arbeid og helhetlig ivaretakelse av pasient og pårørende. Standardiserte pasientforløp vil bli gjennomgått som en metode for å sikre god pasientflyt innen henholdsvis spesialist- og kommunehelsetjenesten og mellom de to nivåene i helsevesenet. Deltakerne skal ha utviklet ferdigheter i kartlegging av symptomer og kunnskap om praktisk symptomlindring. Prognostikk og kommunikasjon forbundet med formidling av alvorlig diagnose og behandlingsvalg vil bli belyst. Emnet vil gi god kjennskap til oppfølging av den døende pasienten og familien.

Temaoversikt
 • Kveld 2: Smerter
 • Kveld 3: Vanlige symptomer hos kreftpasienter
 • Kveld 4: Kommunikasjon og åndelig/eksistensiell omsorg
 • Kveld 5: Omsorg ved livets slutt
Kurslitteratur

Palliasjon. Nordisk lærebok. Stein Kaasa (red.). Gyldendal Akademisk 2007. Aktuelle artikler og annen kurslitteratur vil bli annonsert på forhånd.

Kurskomite
 • Erik Torbjørn Løhre (Kursleder)
 • Laila Skjelvan
 • Anne-Tove Brenne
 • Morten Thronæs
 • Anne Kvikstad
 • Peder Broen

Onsdag 21. september

Palliativ medisin, standardisert pasientforløp og samhandling
18:00

Introduksjon til palliativ medisin - utvikling, status og målsetninger.

Lege/stipendiat Hilde Krogstad

18:30

Orkdalsmodellen - et samhandlingsprosjekt på vei mot bedre kreftomsorg.

Sykepleier Laila Skjelvan

19:00

Pause.

19:15

Standardisert pasientforløp for den palliative pasienten - bakgrunn og innføring.

Overlege Anne-Tove Brenne

20:00

Pause.

20:15

Samhandling i praksis. Hvilkee ressurser og hvilken kompetanse finnes? Prosedyrer, profesjoner/

personer, instistusjoner, instanser. Overlege Anne-Tove Brenne

Videreutdanning

Allmennmedisin,  Emnekurs 15t
 • Gjelder emne:
  • Palliativ medisin

Onkologi,  Valgfrie kurs: 15t
Geriatri,  Valgfrie kurs: 15t
Indremedisin,  Valgfrie kurs: 15t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer,  Valgfrie kurs: 15t
Urologi,  Valgfrie kurs: 15t
Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 15t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 15t

Etterutdanning

Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 15t
 • Gjelder emne:
  • Palliativ medisin

Onkologi,  Valgfrie kurs: 15t
Geriatri,  Valgfrie kurs: 15t
Indremedisin,  Valgfrie kurs: 15t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer,  Valgfrie kurs: 15t
Urologi,  Valgfrie kurs: 15t
Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 15t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 15t
Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 15t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin,  Valgfrie kurs: 15t

Informasjon

Kursnr 31093
Dato 21.09.16 - 01.04.17
Sted 
St. Olavs Hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 TRONDHEIM
NORGE
Maks antall deltakere 40
Kurseier 
 • St. Olavs Hospital
Praktiske henvendelser
St. Olavs Hospital

Påmelding

Deltakerkategori
Lege 2 700 kr
Ikke lege 5 400 kr
For påmelding send e-post til palliasjon-midt@stolav.no