Alders- og sykehjemsmedisin, somatikk II

Målgruppe

Primær målgruppe er leger som skal opparbeide "Kompetanseområde alders- og sykehjemsmedisin". Videre- og etterutdanning for spesialitetene allmennmedisin, samfunnsmedisin, geriatri, indremedisin, nevrologi og fysikalsk medisin og rehabilitering.

Læringsmål

Kurset vil gi kunnskap om hvordan fysiologiske forandringer og kroniske sykdommer påvirker det kliniske bildet og valg av behandling for eldre pasienter i primærhelsetjenesten både i og utenfor institusjon. Kjenne prinsippene for smittevern i helseinstitusjoner og hva som må vektlegges når pasienter er innlagt i aldersinstitusjon. Kjenne de sentrale elementer ved legemiddelbehandling og prinsipper for legemiddelgjennomgang. Ha teoretisk kunnskap om lindrende behandling ved livets slutt og bruk av tiltaksplan «Livets siste dager». Etisk refleksjon rundt behandling av alvorlig syke eldre og ved livets slutt. Kjenne prinsippene for utredning og behandling hos eldre med sykdommer i mage-tarmkanal, ved ernæringssvikt og elektrolyttforstyrrelser og rheumatisk sykdom.

Innhold
 • Utredning og behandling sykdommer i gastrointestinal traktus..
 • Fordøyelsesbesvær hos eldre.
 • Ernæring ved kronisk sykdom.
 • Legemiddelbruk.
 • Smittevern i institusjoner for eldre.
 • Prinsipper for lindrende behandling.
Kurslitteratur

Lærebok i Geriatri. Forfatter: Torgeir Bruun Wyller

Andre opplysninger

Kursdeltakerne kan sende inn kasuistikker for gjennomgang i plenum.

I tillegg til kursavgift kommer pris for dagpakke.

Kurskomite
 • Kjellaug Enoksen (Kursleder)
 • Marit Stordal Bakken
 • Kristian Jansen
 • Charlotte Lorentze Stokes

Mandag 3. april

09:00

Registrering og kaffe.

09:30

Sykehjemsmedisin - tanker i tiden

Kjellaug Enoksen

Tema: Smittevern
10:00

Smittevern satt i system

Per Espen Akselsen

10:30

Pause

10:45

Overvåkning av infeksjoner og antibiotikabruk

Kjellaug Enoksen

11:15

Utbrudd, multiresistens og smitteoverføring

Per Espen Akselsen

12:00

Lunsj

Tema: Endokrinologi
13:00

Diabetes diagnostikk og behandling

Geir Hølleland

13:45

Thyreoideasykdommer

Geir Hølleland

14:15

Pause

Tema: Ernæring
14:30

Munn og tannhelse hos eldre og alvorlig syke. v/odontolog

Gunhild Strand

15:00

Utredning av underernæring og vekttap

Randi Tangvik

15:30

Gruppediskusjon

15:45

Pause

16:00

Ernæring til skrøpelige eldre

Randi Tangvik

16:30

Slutt for dagen

Tirsdag 4. april

Tema: Fordøyelsessystemet
08:30

"Samarbeid på kryss og tvers"-forløp og ivaretakelse

Knut-Arne Wensaas

Paal Naalsund

09:15

Utredning av gastrointestinale plager

Knut-Arne Wensaas

09:45

Pause

10:00

Gastrointestinale blødninger

Georg Gjorgji Dimcevski

10:30

Perkutan ernæringssonde indikasjon og metode

Georg Gjorgji Dimcevski

11:05

Funksjonelle forstyrrelser i tarm, obstipasjon og diare

Trygve Hausken

11:45

Lunsj

12:45

Vitaminmangel hos eldre

Charlotte Lorentze Stokes

13:30

Kreft i GIT

Frank Pfeffer

14:15

Pause

Tema: Legemiddelbehandling
14:30

Hvilke tiltak nytter?

Sabine Ruths

15:00

Legemiddelgjennomgang. Kasuistikk, gruppearbeid og plenumsgjennomgang

Marit Stordal Bakken

15:30

Underdiagnostikk og overbehandling? Legemiddel i sykehjem

16:00

Slutt for dagen

Onsdag 5. april

Tema: Blodprøver
08:30

Elektrolyttforstyrrelser

Charlotte Lorentze Stokes

09:15

Patologiske prøver, rutinekontroller og utredning

Charlotte Lorentze Stokes

09:30

Pause

Tema: Rheumatologi
09:45

Rheumatisk sykdom og immunosuppressivbehandling

Anne-Kristine H. Halse

Tema: Livets slutt
10:45

Siste fase av livet, vurdering og beslutninger.

Paal Naalsund

11:15

Gruppediskusjon, kvalitetsarbeid i sykehjem

11:25

Kvalitetsarbeid i sykehjem

Kjellaug Enoksen

12:00

Lunsj

13:00

Tiltaksplan for døende og terminal lindring

Grethe S. Iversen

Kristian Jansen

13:30

Fastlegens rolle i teamet rundt pasienten i livets sluttfase

Brigt Bovim

14:00

Pause

14:15

Forberedende samtale når uhelbredelig og alvorlig sykdom rammer

Anette Fosse

14:35

Kvalitetsarbeid i sykehjem

Kjellaug Enoksen

15:00

Kursevaluering

15:30

God tur hjem

Videreutdanning

Indremedisin,  Valgfrie kurs: 20t
Geriatri,  Valgfrie kurs: 10t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 20t
Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 20t
Allmennmedisin,  Emnekurs 20t
 • Gjelder emne:
  • Alders- og sykehjemsmedisin

Etterutdanning

Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 20t
Allmennmedisin,  Klinisk emnekurs 20t
 • Gjelder emne:
  • Alders- og sykehjemsmedisin

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin,  Valgfrie kurs: 20t

Informasjon

Kursnr 31282
Dato 03.04.17 - 05.04.17
Sted 
Scandic Hotel Bergen City
Håkonsgt. 2
5075 BERGEN
NORGE
Antall kurstimer 20t
Maks antall deltakere 60
Kurseier 
 • Den norske legeforening
 • Det medisinsk-odontologiske fakultet - UIB

Påmelding

Påmeldingsfrist 05.03.17
Deltakerkategori
Lege 4 300 kr
Ikke lege 8 600 kr

Avmelding

Avmeldingsfrist 19.03.17