Innføring i statistikk via Internet: Del I

Målgruppe

Alle norske leger

Læringsmål

Målsettingen med kurset er å gjøre deltagerne fortrolige med statistikkprogrammet SPSS for Windows, samt å gi en innføring i statistiske grunnbegreper med forskjellige metoder til analyse av data. Statistikkprogrammet SPSS vil bli brukt i kurset og i øvingsarbeidet. Det vil bli lagt vekt på øvingsarbeid med konkrete eksempler fra medisinsk forskning.

Innhold
  1. Innføring i bruk av programpakken SPSS for Windows, dataorganisering
  2. Ulike typer data, beskrivende statistikk
  3. Sannsynlighetsregning, binomisk fordeling, normalfordeling
  4. Innføring i hypotesetesting og konfidensintervall. Ett-og to-utvalgs Students t-tester.
  5. Transformasjoner, ikke-parametriske metoder.
Temaoversikt

Tema 1: Innføring i SPSS. Deltagerne vil bli kjent menysystemet i SPSS. Organisering av data enten direkte gjennom programmets regneark eller via import fra filer vil bli gjennomgått. Beregning av avledete variabler (omkodinger) og analyser av undergrupper blir tatt opp. Noen enkle statistiske metoder vil belyse hvordan statistiske analyser gjennomføres i SPSS. tart: 6. februar 2017. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 20. februar 2017.

Tema 2: Ulike typer data, beskrivende statistikk. Ulike datatyper og diskusjon av metodevalg for ulike datatyper blir diskutert. Begreper som reliabilitet og validitet blir gjennomgått. Deretter gis en oversikt over ulike metoder som brukes til å beskrive sentralmål, variasjon og samvariasjon for data. Start: 20. februar 2017. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 6. mars 2017.

Tema 3: Sannsynlighetsregning, noen statistiske fordelinger. En enkel innføring i sannsynlighetsregning blir gitt. Begreper som betinget sannsynlighet og uavhengighet blir diskutert. Bayes lov blir gjennomgått. Sensitivitet og spesifisitet blir gjennomgått. Noen sentrale statistiske fordelinger, som den binomiske og normalfordelingen blir gjennomgått. Start: 6. mars 2017. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 20. mars 2017.

Tema 4: Hypotesetesing, konfidensintervallestimering. Testing og intervallestimering i ett- og toutvalgssituasjonen. Begrepene hypotesetesting og konfidensintervalltesting blir gjennomgått. Disse begrepene blir spesielt diskutert i relasjon til normalfordelingen. Deretter blir hypotesetesting og konfidensintervallestimering for ett- og to-utvalgssituasjonen diskutert for normalfordelingen (Students ett-og to-utvalgs metoder). Start: 20. mars 2017. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 3. april 2017.

Tema 5: Transformasjoner, ikke-parametriske metoder. Transformasjoner av ikke-normale variable blir diskutert. Deretter blir metoder for ikke-normal situasjoner omtalt, og ikke-parametriske metoder for ett- og to-utvalgssituasjonen gjennomgått. Start: 3. april 2017. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 24. april 2017.

Arbeidsmåter

Undervisningsform: Dette kurset er del I av innføringskurset i statistikk over internett. Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs. Opplegget vil, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av PC, kunne gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon, slik som utsending av skriftlig materiale, innsending av besvarelser på øvingsoppgaver, spørsmål om problemer etc., vil gå over internett. I kurset og i øvingsarbeidet blir programpakken SPSS brukt. Denne statistikkpakken (Windows-versjon) kan kjøpes ved kursstart. Kurset er inndelt i 5 temaer: et forkurs i bruk av den statistiske programpakken SPSS, og fire utvalgte temaer fra medisinsk statistikk. Kursdeltagerne arbeider med hvert tema i en to-ukers studieperiode. På slutten av hver studieperiode innsendes svar på øvingsoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet. Kursleder gir tilbakemeldinger på de innleverte øvingsoppgavene, fortrinnsvis i løpet av én uke.

Forutsetninger: Det kreves ingen forkunnskaper i statistikk, og heller ingen spesielle kunnskaper i matematikk.

Nødvendig utstyr: Det kreves at man har datamaskin med SPSS installert; kursdeltakere som ikke allerede har tilgang til SPSS kan få kjøpe lisens for Windows-versjonen av programmet til innkjøpspris.

Kurslitteratur

Det er utarbeidet eget kursmateriell som er tilgjengelig på kursets hjemmesider. Kursmateriellet vil også inneholde eksempler og øvingsarbeid. I tillegg vil det være støttemateriale i form av lærebøker. Disse er: D.G. Altman: Practical statistics for medical research. Chapman & Hall, 1991. O.O. Aalen: Statistiske metoder i medisin og helsefag. 1. utgave. Gyldendal Norsk Forlag, 2006. Lærebøkene vil være til salgs via Akademika Universitetsbokhandel, tel. 22 85 30 27 eller http://www.akademika.no.

Kursprøve

Godkjent øvingsarbeid knyttet til kurstemaene utgjør godkjent kursprøve. Spørsmål om kurset kan sendes per e-post til kursledelsen@statinet.no.

Studiepoeng

4

Andre opplysninger

De 65 kurstimene fordeler seg som følger: 30 timer til forberedelse (lesing av tekst), 30 timer til oppgaveløsning, 5 timer til etterarbeid etter retting/kommentarer.

Kurskomite
  • Petter Laake (Kursleder)
  • Nils Meland

Videreutdanning

Rus og avhengighetsmedisin,  Valgfrie kurs: 65t
Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 65t
Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 65t
Arbeidsmedisin,  Valgfrie kurs: 65t
Barne- og ungdomspsykiatri,  Valgfrie kurs: 65t
Barnekirurgi,  Valgfrie kurs: 65t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 65t
Blodsykdommer,  Valgfrie kurs: 65t
Bryst- og endokrinkirurgi,  Valgfrie kurs: 65t
Endokrinologi,  Valgfrie kurs: 65t
Fordøyelsessykdommer,  Valgfrie kurs: 65t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 65t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer,  Valgfrie kurs: 65t
Gastroenterologisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 65t
Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 65t
Geriatri,  Valgfrie kurs: 65t
Hjertesykdommer,  Valgfrie kurs: 65t
Hud- og veneriske sykdommer,  Valgfrie kurs: 65t
Immunologi og transfusjonsmedisin,  Valgfrie kurs: 65t
Indremedisin,  Valgfrie kurs: 65t
Infeksjonssykdommer,  Valgfrie kurs: 65t
Karkirurgi,  Valgfrie kurs: 65t
Klinisk farmakologi,  Valgfrie kurs: 65t
Klinisk nevrofysiologi,  Valgfrie kurs: 65t
Lungesykdommer,  Valgfrie kurs: 65t
Maxillofacial kirurgi,  Valgfrie kurs: 65t
Medisinsk biokjemi,  Valgfrie kurs: 65t
Medisinsk genetikk,  Valgfrie kurs: 65t
Medisinsk mikrobiologi,  Valgfrie kurs: 65t
Nevrokirurgi,  Valgfrie kurs: 65t
Nevrologi,  Valgfrie kurs: 65t
Nukleærmedisin,  Valgfrie kurs: 65t
Nyresykdommer,  Valgfrie kurs: 65t
Onkologi,  Valgfrie kurs: 65t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 65t
Patologi,  Valgfrie kurs: 65t
Plastikkirurgi,  Valgfrie kurs: 65t
Psykiatri,  Valgfrie kurs: 65t
Radiologi,  Valgfrie kurs: 65t
Revmatologi,  Valgfrie kurs: 65t
Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 65t
Thoraxkirurgi,  Valgfrie kurs: 65t
Urologi,  Valgfrie kurs: 65t
Øre-nese-halssykdommer,  Valgfrie kurs: 65t
Øyesykdommer,  Valgfrie kurs: 65t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin,  Valgfrie kurs: 65t
Allergologi,  Valgfrie kurs: 65t

Informasjon

Kursnr 31562
Dato 06.02.17 - 24.04.17
Sted 
Fjernundervisning
Antall kurstimer 65t
Maks antall deltakere 100
Kurseier 
  • Den norske legeforening
  • Det medisinske fakultet i Oslo

Påmelding

Påmeldingsfrist 05.02.17
Deltakerkategori
Deltaker 5 500 kr

Avmelding

Send e-post til kurs.oslo@legeforeningen.no