Innføring i statistikk via Internet: Del II

Målgruppe

Alle leger i Norge

Læringsmål

Målsettingen med kurset er å gjøre deltagerne fortrolige med statistiske begreper og med forskjellige metoder til analyse av data. Statistikkprogrammet SPSS vil bli brukt i kurset og i øvingsarbeidet. Det vil bli lagt vekt på øvingsarbeid med konkrete eksempler fra medisinsk forskning.

Innhold
 1. Konfidensintervall og hypotesetesting i ett- og to-utvalgssituasjonen: Ett-og to-utvalgs Students t-tester.
 2. Analyse av andeler, tabellanalyse
 3. Regresjonsanalyse
 4. Planlegging av kliniske og epidemiologiske studier, beregning av utvalgsstørrelse
 5. Forløpsanalyse
Temaoversikt
 • Tema 1: Hypotesetesing og konfidensintervallestimering i ett- og to utvalgssituasjonen. Hypotesetesting og konfidensintervallestimering for ett- og to-utvalgssituasjonen blir gjennomgått for normalfordelingen (Students ett-og to-utvalgs metoder). Start: 11. september 2017. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 25. september 2017.
 • Tema 2: Analyse av andeler, tabellanalyse. Enkle analyser av andeler blir diskutert i ett- og to-utvalgssituasjonen. Deretter blir mer omfattende metoder for tabellanalyse, dvs. kji-kvadrat metodene, gjennomgått. Start: 25. september 2017. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 9. oktober 2017.
 • Tema 3: Regresjonsanalyse. Samvariasjonsanalyse for normalfordelte variable blir diskutert. Både metoder for samvariasjon mellom én avhengig variable og én uavhengig variable, dvs. enkel lineær regresjon, og metoder for én avhengig variabel og flere forklaringsvariable, dvs. multippel regresjonsanalyse, blir gjennomgått. Start: 9. oktober 2017. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 23. oktober 2017.
 • Tema 4: Planlegging av kliniske og epidemiologiske studier, beregning av utvalgsstørrelse. Prinsipper og metoder for planlegging av studier blir diskutert. Metoder for beregning av utvalgsstørrelse i noen enkle situasjoner blir gjennomgått. Start: 23. oktober 2017. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 6. november 2017.
 • Tema 5: Forløpsanalyse. Enkle metoder for analyse av levetider og varighetsdata blir gjennomgått. Spesiell vekt blir lagt på beregning av overlevelseskurver, Kaplan-Meier kurver. Metoder for sammenligning av overlevelseskurver, log-rank tester og Cox-analyser blir også gjennomgått. Start: 6. november 2017. Frist for innlevering av øvingsarbeid: 20. november 2017.
Arbeidsmåter

Arbeidsmåter: Dette kurset er del II av innføringskurset i statistikk over internett. Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs via internett. Opplegget vil, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av PC, kunne gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon, slik som utsending av skriftlig materiale, innsending av besvarelser på øvingsoppgaver, spørsmål om problemer etc., vil gå over internett. I kurset og i øvingsarbeidet blir programpakken SPSS brukt. Kurset er inndelt i fem utvalgte temaer fra medisinsk statistikk. Kursdeltagerne arbeider med hvert tema i en to-ukers studieperiode. På slutten av hver studieperiode innsendes svar på øvingsoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet. Kursleder gir tilbakemeldinger på de innleverte øvingsoppgavene, fortrinnsvis i løpet av én uke.

Forutsetninger: Kurset er en fortsettelse av Innføring i statistikk over internett: Del I. Det er følgelig ønskelig, men ikke nødvendig, at deltagerne har tatt kurset Innføring i statistikk over internett: Del I før de går løs på del II. Dersom deltagerne allerede har tilstrekkelige kunnskaper i statistikk, kan de gå på del II direkte. Utover kunnskaper tilsvarende del I av innføringskurset, og kjennskap til SPSS tilsvarende det man får i del I, kreves det ingen forkunnskaper i statistikk, og heller ingen spesielle kunnskaper i matematikk.

Nødvendig utstyr: Det kreves at man har datamaskin med SPSS installert.

Opptakskriterier

Kurset er en fortsettelse av Innføring i statistikk over internett: Del I. Det er følgelig ønskelig, men ikke nødvendig, at deltagerne har tatt kurset Innføring i statistikk over internett: Del I før de går løs på del II. Dersom deltagerne allerede har tilstrekkelige kunnskaper i statistikk, kan de gå på del II direkte. Utover kunnskaper tilsvarende del I av innføringskurset, og kjennskap til SPSS tilsvarende det man får i del I, kreves det ingen forkunnskaper i statistikk, og heller ingen spesielle kunnskaper i matematikk. Nødvendig utstyr: Det kreves at man har PC med SPSS installert.

Kurslitteratur

Det er utarbeidet eget kursmateriell som er tilgjengelig på kursets hjemmesider. Kursmateriellet vil også inneholde eksempler og øvingsarbeid. I tillegg vil det være støttemateriale i form av lærebøker. Disse er: D.G. Altman: Practical statistics for medical research. Chapman & Hall, 1991. O.O. Aalen, Statistiske metoder i medisin og helsefag. 1. utgave. Gyldendal Norsk Forlag, 2006. Lærebøkene vil være til salgs via Akademika Universitetsbokhandel, tel. 22 85 30 27, eller http://www.akademika.no.

Kursprøve

Godkjent øvelsesarbeid knyttet til kurstemaene utgjør godkjent kursprøve. Spørsmål om kurset kan sendes per e-mail til kursledelsen@statinet.no

Andre opplysninger

De De 90 kurstimene fordeler seg som følger: 40 timer til forberedelse (lesing av tekst), 40 timer til oppgaveløsning, 10 timer til etterarbeid etter retting/kommentarer.

Kursgodkjenning

Kurset kan etter søknad godkjennes som en del av ph.d. programmene.

Kurset er godkjent med 90 timer/4 studiepoeng som valgfritt kurs for alle spesialiteter.

Kurskomite
 • Petter Laake (Kursleder)
 • Nils Meland

Videreutdanning

Rus og avhengighetsmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 90t
Arbeidsmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Barne- og ungdomspsykiatri,  Valgfrie kurs: 90t
Barnekirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Blodsykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Bryst- og endokrinkirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Endokrinologi,  Valgfrie kurs: 90t
Fordøyelsessykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 90t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Gastroenterologisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Geriatri,  Valgfrie kurs: 90t
Hjertesykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Hud- og veneriske sykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Immunologi og transfusjonsmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Indremedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Infeksjonssykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Karkirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Klinisk farmakologi,  Valgfrie kurs: 90t
Klinisk nevrofysiologi,  Valgfrie kurs: 90t
Lungesykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Maxillofacial kirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Medisinsk biokjemi,  Valgfrie kurs: 90t
Medisinsk genetikk,  Valgfrie kurs: 90t
Medisinsk mikrobiologi,  Valgfrie kurs: 90t
Nevrokirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Nevrologi,  Valgfrie kurs: 90t
Nukleærmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Nyresykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Onkologi,  Valgfrie kurs: 90t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Patologi,  Valgfrie kurs: 90t
Plastikkirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Psykiatri,  Valgfrie kurs: 90t
Radiologi,  Valgfrie kurs: 90t
Revmatologi,  Valgfrie kurs: 90t
Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Thoraxkirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Urologi,  Valgfrie kurs: 90t
Øre-nese-halssykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Øyesykdommer,  Valgfrie kurs: 90t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Allergologi,  Valgfrie kurs: 90t

Informasjon

Kursnr 31567
Dato 11.09.17 - 20.11.17
Sted 
Fjernundervisning
Antall kurstimer 90t
Maks antall deltakere 50
Kurseier 
 • Den norske legeforening
 • Det medisinske fakultet i Oslo
Praktiske henvendelser
Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo

Påmelding

Påmeldingsfrist 10.09.17
Deltakerkategori
Deltaker 5 500 kr

Avmelding

Send e-post til kurs.oslo@legeforeningen.no