Videregående statistikk via Internett: Analyse av flernivå- og longitudinelle data

Målgruppe

Alle leger i Norge

Læringsmål

Analyse av flernivå- og longitudinelle data er i dag helt sentralt innenfor medisinsk forskning. Longitudinelle data oppstår ved at samme undersøkelsesenhet - vanligvis en person eller en pasient - blir undersøkt flere ganger. Dette er viktig i kliniske og epidemiologiske studier, siden vi ved longitudinelle forsøksplaner får informasjon om behandlingens eller sykdommens utvikling over tid. Flernivådata oppstår for eksempel ved at man undersøker flere pasienter på ett og samme sykehus. Kurset vil omhandle målinger på kontinuerlig skala, og lineære modeller. Det blir lagt vekt på en intuitiv og mer uformell forståelse av de statistiske modeller, og hovedvekten blir på en praktisk tilnærming med analyse av konkrete eksempler. Vi vil gjennom hele kurset bruke programpakken SPSS. Det vil bli mye bruk av eksempler og en grundig innføring i de relevante modulene i SPSS. Det kreves at deltagerne har gjennomført innføringskurset i statistikk, eller på annen måte tilegnet seg tilsvarende kunnskaper. Det vil være en fordel å ha gjennomgått et videregående kurs i varians- og regresjonsanalyse, men dette kreves ikke. Temaene bygger til dels på noen av temaene i innføringskurset, men i dette kurset gis det en mer dyptgående og samlet presentasjon av dem.

Innhold
 1. Innføring i varians- og regresjonsanalyse
 2. Analyse av repeterte målinger via regresjon og variansanalyse (GLM)
 3. Faste og tilfeldige effekter, marginale modeller (GEE)
 4. Lineære modeller med faste og tilfeldige effekter (LMM)
 5. Modellvalg, modelltilpasning og design
Temaoversikt
 • Tema 1: Innføring i varians- og regresjonsanalyse. Gjennomgang av enkel og multippel regresjon og variansanalyse. Estimering, hypotesetesting og konfidensintervallestimering. Start: 4. september 2017. Frist for innlevering av øvelsesarbeid: 18. september 2017.
 • Tema 2: Analyse av repeterte målinger via regresjon og variansanalyse. Innføring i GLM gis og enkle metoder for analyse av longitudinelle data blir gjennomgått. Metodene dekker situasjonen med longitudinelle og flernivådata, med én og og flere forklaringsvariabler. Start: 18. september 2017. Frist for innlevering av øvelsesarbeid: 2. oktober 2017.
 • Tema 3: Faste og tilfeldige effekter, marginale modeller (GEE). Innføring om faste og tilfeldige variabler for analyse av longitudinelle og flernivådata. I denne kursperioden vil studere de såkalte marginale modellene, der interessen ligger i de faste effektene og ikke i de tilfeldige. Start: 2. oktober 2017. Frist for innlevering av øvelsesarbeid: 16. oktober 2017.
 • Tema 4: Lineære modeller med faste og tilfeldige effekter (LMM). En samlet presentasjon av modeller med både faste og tilfeldige variabler blir gitt. Modellene er generelle og dekker situasjoner med faste effekter som omfatter kategoriske og kontinuerlige forklaringsvariabler. En sammenfatning av kjente metoder fra variansanalysen og regresjonsanalysen blir gitt. Start: 16. oktober 2017. Frist for innlevering av øvelsesarbeid: 30. oktober 2017.
 • Tema 5: Modellvalg, modelltilpasning og design. Metoder for valg av modell og modelltilpasning for LMM blir gitt. Start: 30. oktober 2017. Frist for innlevering av øvelsesarbeid: 13. november 2017.
Arbeidsmåter

Kurset er lagt opp som fjernundervisningskurs via internett. Opplegget vil, ved en kombinasjon av skriftlig materiale og bruk av PC, kunne gjennomføres hjemme eller på arbeid. All kommunikasjon, slik som utsending av skriftlig materiale, innsending av besvarelser på øvelsesoppgaver, spørsmål om problemer etc., vil gå over internett. I kurset og i øvelsesarbeidet blir programpakken SPSS brukt. Kurset er inndelt i 5 temaer. Kursdeltagerne arbeider med hvert tema i en to-ukers studieperiode. På slutten av hver studieperiode innsendes svar på øvelsesoppgaver knyttet til det gjennomgåtte temaet. Kursleder gir tilbakemeldinger på de innleverte øvelsesoppgavene, fortrinnsvis i løpet av én uke.

Forutsetninger Det kreves at deltagerne har gjennomført et innføringskurs i statistikk, og har kjennskap til programmet SPSS.

Nødvendig utstyr Det kreves at man har PC med SPSS installert.

Opptakskriterier

Forutsetninger: Det kreves at deltagerne har gjennomført et innføringskurs i statistikk, og har kjennskap til programmet SPSS. Nødvendig utstyr: Det kreves at man har PC med SPSS installert.

Kurslitteratur

Det er utarbeidet eget kursmateriell som er tilgjengelig på kursets hjemmesider. Kursmateriellet vil også inneholde eksempler og øvelsesarbeid. I tillegg vil det være støttemateriale i form av artikler eller lærebøker.

Kursprøve

Godkjent øvelsesarbeid knyttet til kurstemaene utgjør godkjent kursprøve. Spørsmål om kurset kan sendes per e-post til kursledelsen@statinet.no.

Andre opplysninger

De 90 kurstimene fordeler seg som følger: 40 timer til forberedelse (lesing av tekst), 40 timer til oppgaveløsning, 10 timer til etterarbeid etter retting/kommentarer.

Kursgodkjenning Kurset kan etter søknad godkjennes som en del av ph.d. programmene.

Kurset er godkjent som valgfritt kurs med 90 timer/4 studiepoeng som valgfritt for alle spesialiteter

Kurskomite
 • Petter Laake
 • Nils Meland

Videreutdanning

Rus og avhengighetsmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 90t
Arbeidsmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Barne- og ungdomspsykiatri,  Valgfrie kurs: 90t
Barnekirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Blodsykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Bryst- og endokrinkirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Endokrinologi,  Valgfrie kurs: 90t
Fordøyelsessykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 90t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Gastroenterologisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Geriatri,  Valgfrie kurs: 90t
Hjertesykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Hud- og veneriske sykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Immunologi og transfusjonsmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Indremedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Infeksjonssykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Karkirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Klinisk farmakologi,  Valgfrie kurs: 90t
Klinisk nevrofysiologi,  Valgfrie kurs: 90t
Lungesykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Maxillofacial kirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Medisinsk biokjemi,  Valgfrie kurs: 90t
Medisinsk genetikk,  Valgfrie kurs: 90t
Medisinsk mikrobiologi,  Valgfrie kurs: 90t
Nevrokirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Nevrologi,  Valgfrie kurs: 90t
Nukleærmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Nyresykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Onkologi,  Valgfrie kurs: 90t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Patologi,  Valgfrie kurs: 90t
Plastikkirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Psykiatri,  Valgfrie kurs: 90t
Radiologi,  Valgfrie kurs: 90t
Revmatologi,  Valgfrie kurs: 90t
Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Thoraxkirurgi,  Valgfrie kurs: 90t
Urologi,  Valgfrie kurs: 90t
Øre-nese-halssykdommer,  Valgfrie kurs: 90t
Øyesykdommer,  Valgfrie kurs: 90t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin,  Valgfrie kurs: 90t
Allergologi,  Valgfrie kurs: 90t

Informasjon

Kursnr 31569
Dato 04.09.17 - 13.11.17
Sted 
Fjernundervisning
Antall kurstimer 90t
Maks antall deltakere 40
Kurseier 
 • Den norske legeforening
 • Det medisinske fakultet i Oslo

Påmelding

Påmeldingsfrist 03.09.17
Deltakerkategori
Deltaker 5 500 kr

Avmelding

Send e-post til kurs.oslo@legeforeningen.no