Konferanse for leger "Enkelt og håndterlig 3 - forbedringsarbeid i praksis"

Læringsmål

Formålet med konferansen er å bidra til at interesserte leger kan få økt kompetanse innen forbedringsarbeid og kvalitet/pasientsikkerhet, samt ha et forum for gjensidig erfaringsutveksling og inspirasjon.

Innhold

Konferansen følger opp Legeforeningens gjeldende prinsipp- og arbeidsprogram, der det blant annet står (vår utheving):

  • "Utvikling av kunnskap krever at Kvalitets- og forbedringsarbeid prioriteres. Avvikshåndtering i trygge rammer med fokus på pasientsikkerhet må videreutvikles. Det handler om å gjøre jobben og gjøre den bedre." (Prinsippprogrammet)
  • "Det er et mål at alle leger gis mer tid til kunnskapsutveksling og forbedringsarbeid" (Arbeidsprogrammet)

Konferanseprogrammet er utarbeidet av en programgruppe som består av styret for Legeforeningens nettverk for leger med interesse for forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og kvalitetsledelse, samt Legeforeningens sekretariat.

Konferansen omhandler blant annet erfaringer fra planlegging og gjennomføring av forbedringsarbeid, samt hvordan uønskede hendelser kan brukes til læring og forbedring.

Antall plasser er begrenset, og Legeforeningens sekretariat vil foreta tildeling av plasser.

Påmelding

Ved påmelding må du i feltet "Informasjon til arrangør" gi opplysninger om:

  • arbeidsforhold (ansatt eller næringsdrivende)
  • kort redegjørelse for din motivasjon til å delta, f.eks. planlagt eller pågående forbedringsprosjekter eller liknende
Andre opplysninger

Konferansen er fullfinansiert av Legeforeningens fond for kvalitet og pasientsikkerhet. Det er ingen konferanseavgift, og kostnader til reise og opphold vil bli dekket innenfor Legeforeningens satser.

Tirsdag 14. november

11:00

Åpning

Morten Pytte

11:10

"What is resilience in healthcare and how can it make healthcare safer?"

Professor Erik Hollnagel, Danmark

Pause

12:15

Måling av pasientskader, hvorfor det er viktig og hva gjør HOD for å bidra til mer åpenhet og læring

Seniorrådgiver Torunn Granlund Omland, Helse- og omsorgsdepartementet

13:00

Lunsj

14:00

Læringsnotater fra Meldeordningen

Seniorforsker Eli Saastad, Meldeordningen, Helsedirektoratet

En uønsket hendelse

Dr. Jan Erik Berdal, Akershus universitetssykehus

15:15

Hvordan lære av alvorlige uønskede hendelser?

Hvordan håndtere kollegiale relasjoner ved uønskede hendelser? Refleksjon og diskusjon i grupper og i plenum.

16:15

Pause

16:50

Presentasjon av prosjekt fra Pasientsikkerhetsprogrammets Forbedringsutdanning for leger (FUL) 2016

Dr. Eivind Samstad

17:15

Hva kan fremme vårt forbedringsarbeid, og hva kan hemme det?

Refleksjon og diskusjon i grupper og i plenum

19:30

Aperitiff

20:00

Middag

Onsdag 15. november

08:30

Orientering om Legeforeningens Gjør kloke valg-kampanje etter "Choosing Wisely"-modellen

Fagsjef Bente Kristin Johansen, Den norske legeforening

09:00

Rasjonell legemiddelbruk i sykehjem

Sykehjemsoverlege Pernille Bruusgaard

09:45

Når noe virker, betyr det ikke at det funker i praksis. Hva skal vi med implementeringsforskning?

Kvalitetssjef, Professor dr.med. Stig Harthug, Seksjon for pasientsikkerhet, Haukeland universitetssykehus

10:15

Pause - utsjekk av rom

10:45

Parallellsesjoner

10:45 – 13:00

Parallellsesjon ledelse/sykehus

Plenumssal Ordstyrere Ellen Deilkås, Morten Pytte

"Kvalitet i preoperativt arbeid – fra ord til handling" Klinikkoverlege dr.med. Elin Bjørnestad, Haukeland universitetssykehus

Samme dags kirurgi, overlege Thomas Moger, Sykehuset Innlandet

Implementering av LEAN som forbedringsmetodikk ved Lillehammer sykehus og "piloten" på ryggkirurgi med fokus på kvalitet og verdi for pasienten. Fagdirektør Ellen Pettersen, Sykehuset Innlandet.

Parallellsesjon primærmedisin

Grupperom Ordstyrer: Sirin Johansen og/eller Andrea Valberg

Workshop ledet av SKIL (Senter for kvalitet i legekontor). Kvalitet i pasientforløp for eldre med kronisk sykdom - hvordan styrke allmennlegerollen i det kommunale samarbeidet?

13:00

Lunsj

14:00

Stiftelsesmøte

Ny spesialforening for leger med interesse for forbedringsarbeid, pasientsikkerhet og ledelse

Videreutdanning

Rus og avhengighetsmedisin,  Valgfrie kurs: 12t
Allmennmedisin,  Valgfrie kurs: 12t
Anestesiologi,  Valgfrie kurs: 12t
Arbeidsmedisin,  Valgfrie kurs: 12t
Barne- og ungdomspsykiatri,  Valgfrie kurs: 12t
Barnekirurgi,  Valgfrie kurs: 12t
Barnesykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Blodsykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Bryst- og endokrinkirurgi,  Valgfrie kurs: 12t
Endokrinologi,  Valgfrie kurs: 12t
Fordøyelsessykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Fysikalsk medisin og rehabilitering,  Valgfrie kurs: 12t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Gastroenterologisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 12t
Generell kirurgi,  Valgfrie kurs: 12t
Geriatri,  Valgfrie kurs: 12t
Hjertesykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Hud- og veneriske sykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Immunologi og transfusjonsmedisin,  Valgfrie kurs: 12t
Indremedisin,  Valgfrie kurs: 12t
Infeksjonssykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Karkirurgi,  Valgfrie kurs: 12t
Klinisk farmakologi,  Valgfrie kurs: 12t
Klinisk nevrofysiologi,  Valgfrie kurs: 12t
Lungesykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Maxillofacial kirurgi,  Valgfrie kurs: 12t
Medisinsk biokjemi,  Valgfrie kurs: 12t
Medisinsk genetikk,  Valgfrie kurs: 12t
Medisinsk mikrobiologi,  Valgfrie kurs: 12t
Nevrokirurgi,  Valgfrie kurs: 12t
Nevrologi,  Valgfrie kurs: 12t
Nukleærmedisin,  Valgfrie kurs: 12t
Nyresykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Onkologi,  Valgfrie kurs: 12t
Ortopedisk kirurgi,  Valgfrie kurs: 12t
Patologi,  Valgfrie kurs: 12t
Plastikkirurgi,  Valgfrie kurs: 12t
Psykiatri,  Valgfrie kurs: 12t
Radiologi,  Valgfrie kurs: 12t
Revmatologi,  Valgfrie kurs: 12t
Samfunnsmedisin,  Valgfrie kurs: 12t
Thoraxkirurgi,  Valgfrie kurs: 12t
Urologi,  Valgfrie kurs: 12t
Øre-nese-halssykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Øyesykdommer,  Valgfrie kurs: 12t
Akutt- og mottaksmedisin,  Valgfrie kurs: 12t

Informasjon

Kursnr 32074
Dato 14.11.17 - 15.11.17
Sted 
Park Inn by Radisson Oslo Airport
Oslo Lufthavn, Henrik Ibsens veg
2060 GARDERMOEN
NORGE
Maks antall deltakere 60
Praktiske henvendelser
Medisinsk fagavdeling

Påmelding

Påmeldingsfrist 29.09.17
Deltakerkategori
Deltaker 0 kr
Foreleser 0 kr

Avmelding

Avmeldingsfrist 06.09.17