MainTeaser

Avtalespesialister

Avtalespesialistene er et viktig supplement til helsetjenesten i sykehus. Her finner du informasjon om rammebetingelser for og drift av egen praksis.

Om rammevilkår, avtaler og takster, kjøp og salg av praksis m.m.

Veiledere, aktuelt regelverk, standardavtaler, m.m.

Avtaler som særskilt gjelder spesialistpraksis

Helserettslige temaer som taushetsplikt, pasientjournaler og dokumentasjonsplikt, pasientrettigheter, tilsynsaker, vitne- og sakkyndigrollen, erstatningsansvar m.m.

Et kollegialt helse- og omsorgstilbud for alle leger.

Normaltariffen inneholder informasjon om hvilke refusjonstakster og egenandeler leger kan ta for de tjenester som utføres. Her finner du også oppdatert prisliste/takstplakat for fastleger og avtalespesialister.