Bjarne Austad ved AFE Trondheim disputerte 24.mars 2017 ved ISM, FMH, NTNU med avhandling om utfordringene ved å følge kliniske retningslinjer i allmennpraksis.

Studien gir økt forståelse av hvorfor de etablerte kliniske retningslinjene ikke alltid følges i allmennpraksis. Fastlegene som ble intervjuet, ønsket å ha retningslinjer, men ga likevel tungtveiende grunner til ikke å kunne følge en del av dem.  Funnene utfordrer ideen om at kvalitet i pasientbehandlingen er synonymt med å følge retningslinjer for enkelt-sykdommer.


Sture Rognstad forsvarte  fredag 3.mars 2017 sin avhandling for graden ph.d: «Inappropriate prescribing to older patients: criteria, prevalence, and an intervention to reduce it The Prescription Peer Academic Detailing (Rx-PAD) study- A cluster-randomized educational intervention in Norwegian general practice». Budskapet fra studien er at fastleger er positive til kollegabasert og skreddersydd etterutdanning, og slik undervisning kan redusere potensielt farlig forskrivning til eldre. Erfaringene fra KTV-prosjektet danner i dag mye av grunnlaget for aktivitetene i Senter for Kvalitet i Legekontor, SKIL.

Helen Brandstorp forsvarte 9.januar sin avhandling om trening i lokale akuttmedisinske team, i UiTs campus Alta: "Training interactions in local teams: Using critical participatory action research to explore context based learning". Les mer på Nasjonalt senter for distriktsmedisin sine hjemmesider.

Olav Thorsen disputerte tirsdag den 24. januar 2017 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «General practitioners’ referrals to specialist health services – exploring elements and factors in the referral process having an impact om patients’ access to specialty care».

 

Ingen aktiviteter funnet

Kurskatalogen

Kommende kurs

Finn kurs:


Kort om AMFF

Fondet skal fremme allmennmedisinsk forskning på allmennmedisinens premisser.
Tildelinger fra fondet skjer to ganger årlig, vår og høst. Fondet støtter ph.d. prosjekter. Søknadsfristen for neste tildeling av midler er 15.3.2017.

 
Ph.d. grader finansiert av fondet

Vitenskapelige artikler

Allmennmedisinske forskningsinstitusjoner i Norge

Aktuelle alternative finansieringskilder