Utdanningsfond II

Den norske legeforenings fond til fremme av allmennpraktiserende legers videre- og etterutdanning og privatpraktiserende spesialisters etterutdanning.

OBS: Det vil bli mindre endringer i retningslinjene gjeldende fra 1.1.2018 (se vedlegg høyre side)

Søk om refusjon

Fullstendig informasjon om rettigheter fremgår av retningslinjene (pdf).

Refusjonsberettigede i Utdanningsfond II

  • Allmennpraktiserende leger
  • Privatpraktiserende leger
  • Kommuneleger
  • Leger i samfunnsmedisinsk eller arbeidsmedisinsk hovedstilling

For å være refusjonsberettiget må legen ha full norsk autorisasjon til å drive legevirksomhet i Norge og ha drevet legevirksomhet i Norge i minst 6 måneder umiddelbart før kurset. Ved deltakelse på grunnkurs A og B i allmennmedisin gjelder ingen karenstid. For å være støtteberettiget må legen utøve medisinsk virksomhet, tilsvarende 50 % stilling, minimum 19 timer per uke.

Søknadsfrist
Søknaden må være innkommet til sekretariatet innen 3 måneder etter avsluttet kurs/kongress. Søknadsfristen fravikes kun ved sykdom. Søknadsfristen forlenges tilsvarende sykmeldingens varighet (forutsatt 100 % sykmelding).

Søknad sendes innen søknadsfristen selv om bilag mangler. Manglende bilag ettersendes.

Fondsutvalget har en streng praksis med henblikk på retningslinjene.  

Refusjonsberettigede kurs
Kurs/kongress skal være faglig godkjent av autorisert organ i Legeforeningen.
For kurs der legemiddelindustrien medvirker, se retningslinjene.

Refusjon av utgifter
Legitimerte utgifter til reise og overnatting kan søkes refundert.

Kursavgift refunderes kun for grunnkurs A, B, C, og D i allmennmedisin. For grunnkursene i samfunnsmedisin refunderes 50 prosent av kursavgiften. Kursavgift refunderes etter Legeforeningens satser. I tillegg refunderes veiledningsavgifter ved deltakelse i veiledningsgrupper i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin.

Utgifter til overnatting refunderes med inntil kr 1050 per natt innenlands, og med inntil kr 1500 for overnatting i utlandet. Det refunderes utgifter til lunsj og middag inntil kr 400 per døgn, såfremt dette er fakturert av kursarrangør eller gjelder helpensjon på hotell. Utgifter til drosje refunderes kun i særskilte tilfeller.

Bestilling av reise og opphold
Ved gjennomføring av reiser som søkes refundert fra fond II skal billigste reisemåte benyttes.

Krav til bilag
Som dokumentasjon for kurs vedlegges enten kopi av kursbevis, bekreftet deltakelse eller kopi av faktura for kursavgift. I spesielle tilfeller der det mangler kursbevis, sendes søknad innen fristen og kursbevis ettersendes.

Som dokumentasjon på reise- og oppholdsutgifter kreves spesifiserte originalbilag. Ved bruk av elektronisk billett og betaling med kredittkort, skal utskrift av reiseplan samt kvittering for betaling vedlegges søknaden.

Saksbehandlingstid
Saksbehandlingstiden varierer avhengig av søknadsmengden. Når søknaden er mottatt, får søker en e-post med informasjon om saksbehandlingstid.

Kontaktinformasjon
e-post: utdanningsfond@legeforeningen.no

Legeforeningens sentralbord 23 10 90 00
Saksbehandler Ellen Vangbo 23 10 90 00
Saksbehandler Stine Kristiansen 23 10 90 00
Saksbehandler Anne Irene Oseid 23 10 90 00
   

Leger i spesialisering på kurs i utlandet
Utgifter ifm. deltakelse på kurs utenfor Norge er fra 1.1. 2017 begrenset til Nordisk kongress i allmennmedisin.

Les også

Oppnevning av medlemmer til fondsutvalget for Utdanningsfond II for perioden 1.1. 2017 – 31.12. 2020.

Kursarrangører

Alle som skal arrangere kurs må søke forhåndsgodkjenning av kurs, hvis deltakerne skal kunne søke refusjon fra Utdanningsfond II/III. Link til skjema for innsending.

Som hovedregel må alle kurs forhåndsgodkjennes hvert år.

Kursdeltakere

I følge retningslinjene for Utdanningsfond II/III må kurs avholdt i Norge være forhåndsgodkjent for både leger i spesialisering og spesialister.

For utfyllende informasjon om vilkår for refusjon av utgifter i forbindelse med kurs i inn- og utland, se her.

Kurskatalogen

Legeforeningen tilbyr ulike type kurs for legers videre- og etterutdanning. Medisinsk fagavdeling, Enhet for utdanning - drift, kan være behjelpelig med kursinformasjon og praktisk bistand for både kursdeltaker og kursarrangør.

Kurs som er godkjent for legers videre- og etterutdanning annonseres i Kurskatalogen.

Kurskatalogen gir oversikt over hvilke spesialiteter de forskjellige kursene er godkjent for. Man kan søke etter spesialitet, kompetanseområde, type kurs, type utdanning og tidsperiode.