Fond for kvalitet og pasientsikkerhet

Fondets formål er å bidra til systematisk arbeid for å sikre høy medisinsk kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Legeforeningens sentralstyre har gitt sin tilslutning til at Kvalitetssikringsfond I og Kvalitetssikringsfond II slås sammen til ett fond med betegnelsen Den norske legeforenings fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet (Fond for kvalitet og pasientsikkerhet). Sammenslåing av fondene begrunnes med at ett felles fond vil gi bedre mulighet for mer målrettet bruk av fondsmidlene i henhold til prioriteringer, gi bedre mulighet til likeartet prioritering av prosjekter når alle søknader vurderes av ett fondsutvalg og gi mulighet til å prioritere prosjekter som stimulerer til samhandling innenfor og mellom nivåene i helsetjenesten.

Man vil i tillegg unngå dobbeltarbeid som følge av at søknader sendes til behandling i begge fondene når prosjektene "overlapper" begge fondenes område. Ett felles fond vil også bety enklere og mindre kostnadskrevende administrasjon. Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent sammenslåingen og Legeforeningens forslag til vedtekter (vedlagt).

Fondsutvalgets sammensetning
 
Representanter:
Stein Tore Nilsen (leder), Legeforeningen (2015-2016)
Ole Strand, Legeforeningen (2013-2016)
Rolf Kirschner, Legeforeningen (2013-2016)
Petter Brelin, Legeforeningen (2015-2018)
Maria Gaard, Legeforeningen (2013-2016)
Hilde Skyvulstad, Helse- og omsorgsdepartementet (2013-2016)
Helge Haarstad, Helse- og omsorgsdepartementet (2013-2016)
Sigrid Askum, KS (2013-2016)
 
Vararepresentanter:
Vibeke Dons Wankel, Legeforeningen (2013-2016)
Terje Tollåli, Legeforeningen (2013-2016)
Elisabeth Arntzen, Helse- og omsorgsdepartementet (2013-2016)
Kari Rolstad, KS  (2013-2016)

Fondet har to søknadsfrister i året, 1. april og 1. oktober.

Søknaden sendes Legeforeningen Anne Sofie Torp.
Søknader som kommer etter søknadsfristen vil ikke bli vurdert.

Mer om emnene