MainTeaser

IKT

Velfungerende IT-systemer er en forutsetning for en god og effektiv helsetjeneste. Investeringer i bedre systemer vil komme hele helsetjenesten til gode.

E-helse i Norge er landets største møteplass for digitalisering av helsesektoren; en todagers konferanse med over 1200 deltakere.


Barnelege Kurt Krogh og fastlege Lasse Folkvord har trappet ned på tiden med pasientkontakt for å bidra i utformingen av en ny, unik journalløsning i Helse Midt-Norge.


Én felles journalløsning for hele helsetjenesten, fra pleie- og omsorgstjenesten og fastleger til spesialisthelsetjenesten, det er prosjektet Helseplattformen.


Sykehuslegene melder blant annet om mangelfull samhandling og liten involvering av fagmiljøet når journalsystemene utvikles.


Riksrevisjonen kritiserer helsemyndighetenes manglende målstyring for nasjonal IKT-utvikling i sin årlige rapport. Legeforeningen mener kritikken er betimelig og har lenge etterlyst en bedre nasjonal koordinering og finansiering.

Legeforeningen etterlyste bedre finansiering, sterkere overordnet styring og involvering av klinikere under høringen om elektronisk meldingsutveksling i kontroll- og konstitusjonskomiteen.