Interessert i forbedringsarbeid?

Utlysning av stipend til leger og studenter.

29th National Forum on Quality Improvement in Health Care, Florida, desember 2017

Legeforeningens sekretariat planlegger, i samarbeid med Legeforeningens fond for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, å stille til rådighet stipend for leger og studenter som ønsker å øke sin kompetanse innen arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet ved å delta på 29th National Forum on Quality Improvement in Health Care. Konferansen arrangeres av Institute for Healthcare Improvement, og finner sted i Orlando, Florida, USA 10.-13. desember 2017. Se internettsiden: 
http://www.ihi.org/education/Conferences/Forum2017/Pages/default.aspx.

Denne konferansen samler hvert år mer enn 5000 deltakere og er et referanseforum for kvalitetsforbedringsarbeid.

Det utlyses stipend til inntil 9 leger og 10 studenter som ønsker å delta på konferansen. Legene som deltar forplikter seg til å delta på alle konferansens 4 dager. Stipendene tildeles søkere som i søknaden dokumenterer erfaring fra eller interesse for forbedringsarbeid og gjerne har en tillitsvalgt- eller lederfunksjon. Søkere som kan vise til gjennomførte eller planlagte prosjekter, eller har ideer til aktuelle prosjekter vil bli prioritert. Søkerne må gjøre rede for hvordan erfaringene fra konferansen er tenkt formidlet og nyttiggjort på eget arbeids- eller studiested.

Stipendmottakerne forplikter seg til:

  • I løpet av konferansen å delta på daglige oppsummeringer/idéutvekslinger som Legeforeningen organiserer.
  • På konferansen å søke etter ideer som kan bringes tilbake og følges opp i egne fagmiljøer og/eller i Legeforeningen. Dette kan f.eks. dreie seg om prosjekter som knytter tradisjonell forskning sammen med forbedringsarbeid, eller prosesser som medvirker til kontinuerlig forbedring.
  • Å lage en kort rapport som beskriver ovennevnte. Rapporten formidles til Legeforeningens sekretariat innen én måned etter avsluttet konferanse.
  • Å presentere inntrykk fra konferansen på eget arbeidssted.

Til leger deles ut inntil 9 stipend; 5 av stipendene er til leger i spesialisthelsetjenesten og 4 stipend er til leger i primærhelsetjenesten. Stipendene innebærer at Legeforeningen betaler konferanseavgiften for 4 dager og 4 overnattinger på konferansehotellet. Dette beløp seg til kr 30 450 på tilsvarende konferanse i 2016. Andre kostnader (flyreise, annen transport, mat osv.) må legene få dekket av andre kilder, f.eks. arbeidsgiver, organisasjonsledd, utdanningsfond eller ved egenfinansiering. Til leger i egen praksis dekkes i tillegg praksiskompensasjon i inntil tre dager á kr 7390.

Til studenter deles ut inntil 10 stipend à kr 10 000. Konferanseavgift og overnatting for studentene beløp seg i 2016 til kr 3615.

Deltakelse på National Forum i 2016 ble godkjent av Den norske legeforening med 19 valgfrie timer i legers videre- og etterutdanning. Det vil bli søkt om tilsvarende godkjenning i år.

Omtale av tidligere deltakelse på National Forum: http://tidsskriftet.no/article/1951248 og https://legeforeningen.no/yf/overlegeforeningen/Om-oss/Overlegen/Overlegen-1-2016/

Ev. spørsmål kan rettes til:
Anne Sofie Torp, tlf. 23 10 91 14.

Søknad sendes til:
Anne Sofie Torp, anne.sofie.torp@legeforeningen.no innen 14. mai 2017. Tilbakemelding vil bli gitt i uke 26.

Utlysningsteksten finnes også på:
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Kvalitet/

Mer om emnene