2013-2 Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 23.9. 2013

Stillingsgruppe Antall Alder
(gj.sn.)
Kvinner % Spesialist % Doktorgrad % Utlendinger %
Overordnet sykehuslege 7.020 51,3 38,2 94,5 11,3 20,2
Underordnet sykehuslege (lege i spesialisering) 5.485 35,4 59,0 10,6 1,4 13,9
Turnuslege sykehus 716 28,3 60,3 0,0 0,0 3,5
Turnuslege kommmune 350 29,4 62,3 0,0 0,0 6,3
Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v. 5.486 46,3 42,9 49,8 1,2 15,2
Privatprakt. spesialist 949 56,8 31,0 99,7 7,5 11,3
Bedriftslege 211 51,3 47,4 42,7 2,8 9,0
Vitenskapelig stilling 736 46,2 46,9 45,0 29,2 8,4
Administrativ stilling 366 54,9 37,7 69,7 12,3 9,0
Annen stilling i Norge 193 49,0 26,4 53,9 15,0 3,6
Ukjent stilling* 2.431 40,5 49,1 20,6 2,6 24,8
 
Totalt 23.836 44,5 46,1 51,0 5,7 16,3

 

* Leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, inngår alle i gruppen ´ukjent stilling´, ettersom vi kun ajourholder stillingsopplysninger for medlemmer. Men også mange medlemmer inngår i gruppen `ukjent stilling`. I denne gruppen er 67,2 % av legene medlemmer av Legeforeningen, og 19,0 % er tidligere medlemmer. Av alle 2.431 med 'ukjent stilling' er 995 nyutdannede, dvs med cand.med. og/eller autorisasjon i 2011- 2013, som totalt utgjør 4.490 yrkesaktive leger i Norge, hvorav 3.482 er medlemmer av Yngre legers forening og 721 er medlemmer av Allmennlegeforeningen. 995 nyutdannede med ukjent stilling utgjør dermed 22,2 % av de totalt 4.490 nyutdannede, mens 22,4 % av de totalt 4.490 er i turnustjeneste. Noen av de 995 nyutdannede med ukjent stilling venter på turnusplass, mens andre av disse 995 nettopp har fullført turnustjenesten.

Tallene inkluderer alle leger som bor og/eller arbeider i Norge ifølge Legeforeningens legeregister, som er under 70 år og som ikke er registrert som alderspensjonister og uføretrygdede. Det siste er det grunn til å tro at vi har en underrapportering av for leger som ikke er medlemmer. Tallene inkluderer leger i permisjon fra stillingen. Det er altså en forholdsvis vid definisjon av yrkesaktive som er lagt til grunn her, og dette bidrar til at antallet yrkesaktive leger i Norge kan være overestimert. I tillegg er det stor usikkerhet omkring hvor mange av ikke-medlemmene som befinner seg i Norge.

Doktorgrad er ufullstendig registrert i legeregisteret. Tallene er derfor gjennomgående for lave, trolig spesielt for underordnede sykehusleger og andre yngre leger.

For antallet leger under 67 år i Norge totalt og statistikk om disse, inkludert prosentandelen medlemmer av Legeforeningen, vises til åpningssiden for legestatistikken. Antallet leger under 67 år i Norge er marginalt lavere enn antallet yrkesaktive under 70 år, og er trolig et noe sikrere begrep, ettersom opplysningene om yrkesaktivitet kan inneholde en viss usikkerhet, særlig for leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Det ser ut til at antallet yrkesaktive mellom 67 og 70 år kan være litt høyere enn antallet ikke-yrkesaktive under 67 år, men antallet yrkesaktive kan samtidig være noe overestimert pga den nevnte usikkerheten (se også første avsnitt). Dermed er det reelle antallet leger i Norge praktisk talt likt etter disse to begrepene, alle under 67 år, eller yrkesaktive under 70 år, litt avhengig av hvilken definisjon av 'yrkesaktive' som er lagt til grunn.

Denne siden oppdateres av Anders Taraldset, statistikksjef i Den norske legeforening, som gjerne vil ha kommentarer og kan besvare ytterligere spørsmål om legestatistikk.

 

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene