2014-2 Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 1.7. 2014

Stillingsgruppe Antall Alder
(gj.sn.)
Kvinner % Spesialist % Doktorgrad % Utlendinger %
Overordnet sykehuslege 7.154 51,1 39,4 94,6 10,8 20,8
Underordnet sykehuslege (lege i spesialisering) 5.473 35,4 59,5 10,9 1,1 13,4
Turnuslege sykehus 642 28,6 63,1 0,0 0,0 3,4
Turnuslege kommmune 351 29,6 59,3 0,0 0,0 7,7
Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v. 5.616 46,1 43,9 49,1 1,1 16,1
Privatprakt. spesialist 961 56,6 32,0 99,6 7,5 11,7
Bedriftslege 204 51,0 50,0 40,2 2,9 8,8
Vitenskapelig stilling 717 46,0 47,4 45,9 27,8 8,7
Administrativ stilling 384 54,2 38,5 68,5 12,2 10,2
Annen stilling i Norge 202 49,7 28,7 56,9 14,9 3,0
Ukjent stilling* 2.372 41,0 50,0 21,0 2,5 23,8
 
Totalt 24.076 44,6 46,9 51,3 5,4 16,5

 

* Leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, inngår alle i gruppen ´ukjent stilling´, ettersom vi kun ajourholder stillingsopplysninger for medlemmer. Men også mange medlemmer inngår i gruppen `ukjent stilling`. I denne gruppen er 64,0 % av legene medlemmer av Legeforeningen, og 23,0 % er tidligere medlemmer. Av alle 2.372 med 'ukjent stilling' er 1.043 nyutdannede, dvs med cand.med. og/eller autorisasjon i 2011- 2014, som totalt utgjør 5.247 yrkesaktive leger i Norge, hvorav 3.924 er medlemmer av Yngre legers forening og 946 er medlemmer av Allmennlegeforeningen. Totalt er 96,9 % av disse nyutdannede legene medlemmer av Legeforeningen. 1.043 nyutdannede med ukjent stilling utgjør dermed 19,9 % av de totalt 5.247 nyutdannede, mens 22,5 % av de totalt 5.247 er i turnustjeneste (632 i sykehus og 337 i kommune). Noen av de 1.043 nyutdannede med ukjent stilling venter på turnusplass, mens andre av disse 1.043 nettopp har fullført turnustjenesten. 34 av disse 1.043 har oppgitt til oss at de er arbeidsledige, mens dette utgjør totalt 82 av de yrkesaktive legene under 70 år i Norge. Av disse 82 er 54 norske statsborgere eller står med ukjent statsborgerskap, mens det er 13 med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS, som dermed utgjør den største gruppen av arbeidsledige utenlandske leger i Norge.

Tallene inkluderer alle leger som bor og/eller arbeider i Norge ifølge Legeforeningens legeregister, som er under 70 år og som ikke er registrert som alderspensjonister og uføretrygdede. Det siste er det grunn til å tro at vi har en underrapportering av for leger som ikke er medlemmer. Tallene inkluderer leger i permisjon fra stillingen. Det er altså en forholdsvis vid definisjon av yrkesaktive som er lagt til grunn her, og dette bidrar til at antallet yrkesaktive leger i Norge kan være overestimert. I tillegg er det stor usikkerhet omkring hvor mange av ikke-medlemmene som befinner seg i Norge.

Doktorgrad er ufullstendig registrert i legeregisteret. Tallene er derfor gjennomgående for lave, trolig spesielt for underordnede sykehusleger og andre yngre leger.

For antallet leger under 67 år i Norge totalt og statistikk om disse, inkludert prosentandelen medlemmer av Legeforeningen, vises til åpningssiden for legestatistikken. Antallet leger under 67 år i Norge er marginalt lavere enn antallet yrkesaktive under 70 år, og er trolig et noe sikrere begrep, ettersom opplysningene om yrkesaktivitet kan inneholde en viss usikkerhet, særlig for leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Det ser ut til at antallet yrkesaktive mellom 67 og 70 år kan være litt høyere enn antallet ikke-yrkesaktive under 67 år, men antallet yrkesaktive kan samtidig være noe overestimert pga den nevnte usikkerheten (se også første avsnitt). Dermed er det reelle antallet leger i Norge praktisk talt likt etter disse to begrepene, alle under 67 år, eller yrkesaktive under 70 år, litt avhengig av hvilken definisjon av 'yrkesaktive' som er lagt til grunn.

Denne siden oppdateres av Anders Taraldset, statistikksjef i Den norske legeforening, som gjerne vil ha kommentarer og kan besvare ytterligere spørsmål om legestatistikk.

 

author

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene