2016-2 Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 30.8. 2016

Stillingsgruppe Antall Alder
(gj.sn.)
55-69 år %  Kvinner % Spesialist % Doktorgrad/ Ph.D. % Utlendinger %
Overordnet sykehuslege 7.256 51,6 38,6 41,4 94,7 21,4 21,7
Underordnet sykehuslege (lege i spesialisering) 5.841 36,0 1,2 61,0 16,7 6,4 12,7
Turnuslege sykehus 571 29,7 0,2 61,6 0,2 0,9 10,9
Turnuslege kommmune 174 30,4 0,0 59,8 0,0 1,1 6,9
Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v. 5.661 46,9 30,8 44,8 51,8 2,7 16,4
Privatprakt. spesialist 938 57,3 66,0 34,1 99,5 12,6 13,4
Bedriftslege 196 51,5 48,5 52,0 40,8 3,6 7,7
Vitenskapelig stilling 676 47,0 35,4 46,2 46,3 43,2 10,2
Administrativ stilling, totalt og herav i staten 392
Stat:
182
53,9
Stat:
54,1
54,3
Stat: 54,9
42,1
Stat: 47,8
67,6
Stat:
66,5
23,0
Stat:
19,8
8,7
Stat:
9,3
Annen stilling i Norge 172 52,1 52,3 30,8 62,2 27,9 5,8
Ukjent stilling* 4.196 38,3 14,1 53,8 19,2 4,9 18,3
 
Totalt 26.075 44,4

 24,8

49,0 50,9 10,9 16,6

 

Tallene omfatter ca 300 færre leger med kjent stilling enn det ellers ville vært, som følge av at leger i permisjon fra stillingen her står med ukjent stilling, i motsetning til i tidligere tabeller fra 2015 og tidligere.

* Leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, inngår alle i gruppen 'ukjent stilling', ettersom vi kun ajourholder stillingsopplysninger for medlemmer, men i denne gruppen er 76,0 % av legene medlemmer av Legeforeningen (3.191 medlemmer) og i tillegg er 18,2 % tidligere medlemmer (763 leger). Av alle 4.196 leger med 'ukjent stilling' er 2.476 relativt nyutdannede (herav 88,5 % medlemmer og 9,7 % tidligere medlemmer), dvs med cand.med. og/eller autorisasjon i 2012- 2016, som totalt utgjør 6.957 yrkesaktive leger under 70 år i Norge, hvorav 5.212 er medlemmer av Yngre legers forening (74,9 % av alle, eller 55,2 % av alle Ylfs medlemmer) og 1.069 er medlemmer av Allmennlegeforeningen. Totalt er 95,8 % av disse nyutdannede legene medlemmer av Legeforeningen, og i tillegg er 3,6 % tidligere medlemmer. 2.476 'nyutdannede' (etter definisjonen foran) med ukjent stilling utgjør dermed 35,6 % av de totalt 6.957 nyutdannede, mens 10,6 % av de totalt 6.957 er i turnustjeneste (reelt sett trolig flere, ettersom vi har mangelfulle registreringer av dette). Mange av de 2.476 'nyutdannede' med ukjent stilling venter på turnusplass, mens andre av disse 2.476 nettopp har fullført turnustjenesten. 

Bare 30 av alle de 6.957 nyutdannede har oppgitt til oss at de er arbeidsledige, mens dette utgjør totalt 82 av de yrkesaktive legene under 70 år i Norge (eller 100 arbeidsledige leger totalt, hvorav 67 medlemmer av Dnlf og 32 tidligere medlemmer). Av de 82 arbeidsledige er 55 norske statsborgere (inkl to som står med ukjent statsborgerskap), mens det er 12 med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS, og 6 med statsborgerskap fra Tyskland. Av de 30 'nyutdannede' som har oppgitt til oss at de er arbeidsledige, er 25 norske statsborgere, de resterende fem er fordelt på fem ulike nasjonaliteter, hvorav fire er land utenfor EU/EØS.

Tallene i tabeller inkluderer alle leger som bor og/eller arbeider i Norge ifølge Legeforeningens legeregister, som er under 70 år og som ikke er registrert som alderspensjonister og uføretrygdede. Det siste er det grunn til å tro at vi har en underrapportering av for leger som ikke er medlemmer. Det er altså en forholdsvis vid definisjon av yrkesaktive som er lagt til grunn her. I tillegg er det stor usikkerhet omkring hvor mange av ikke-medlemmene som befinner seg i Norge.

Ved omlegging til CRM-systemet for legeregisteret fra 1. januar 2015 er doktorgrad blitt fanget opp i langt større grad enn tidligere. Høyere prosentandeler med doktorgrad enn tidligere i disse tabellene er dermed ikke nødvendigvis uttrykk for en like stor reell økning. Tallene for doktorgrad er gjennomgående trolig fortsatt noe for lave, trolig spesielt for underordnede sykehusleger og andre yngre leger.

For antallet leger under 67 år i Norge totalt og statistikk om disse, inkludert prosentandelen medlemmer av Legeforeningen, vises til åpningssiden for legestatistikken. Antallet leger under 67 år i Norge er marginalt lavere enn antallet yrkesaktive under 70 år, og er trolig et noe sikrere begrep, ettersom opplysningene om yrkesaktivitet kan inneholde en viss usikkerhet, særlig for leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Det ser ut til at antallet yrkesaktive mellom 67 og 70 år kan være litt høyere enn antallet ikke-yrkesaktive under 67 år, men antallet yrkesaktive kan samtidig være noe overestimert pga den nevnte usikkerheten (se også første avsnitt). Dermed er det reelle antallet leger i Norge praktisk talt likt etter disse to begrepene, alle under 67 år, eller yrkesaktive under 70 år, litt avhengig av hvilken definisjon av 'yrkesaktive' som er lagt til grunn.

Denne siden oppdateres av Anders Taraldset, statistikksjef i Den norske legeforening, som gjerne vil ha kommentarer og kan besvare ytterligere spørsmål om legestatistikk.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene