2017-1 Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 7.3. 2017

Stillingsgruppe Antall Alder
(gj.sn.)
55-69 år %  Kvinner % Spesialist % Doktorgrad/ Ph.D. % Utlendinger %
Overordnet sykehuslege 7.176 51,6 38,6 42,0 94,9 21,0 21,9
Underordnet sykehuslege (lege i spesialisering) 5.901 36,1 1,2 61,8 17,8 5,8 12,3
Turnuslege sykehus 649 29,5 0,2 60,4 0,2 0,3 8,3
Turnuslege kommmune 140 30,7 0,0 55,0 0,0 0,7 3,6
Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v. 5.589 47,1 31,2 45,3 53,0 2,7 16,3
Privatprakt. spesialist 904 57,4 66,8 34,6 99,6 12,5 13,3
Bedriftslege 185 51,1 48,1 52,4 39,5 4,3 8,2
Vitenskapelig stilling 659 46,7 34,4 46,6 44,9 42,2 10,2
Administrativ stilling, totalt og herav i staten 379
Stat:
179
54,1
Stat:
54,1
54,6
Stat: 56,4
41,2
Stat: 46,4
67,0
Stat:
65,9
22,7
Stat:
20,1
8,7
Stat:
8,9
Annen stilling i Norge 165 52,4 53,3 32,1 64,8 27,3 5,9
Ukjent stilling* 4.761 37,3 15,5 53,1 23,5 5,1 18,8
 
Totalt 26.508 44,4

 24,7

49,5 51,2 10,5 16,6

 

* Leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen, inngår alle i gruppen 'ukjent stilling', ettersom vi kun ajourholder stillingsopplysninger for medlemmer, men i denne gruppen er 75,0 % av legene medlemmer av Legeforeningen (3.573 medlemmer) og i tillegg er 19,7 % tidligere medlemmer (936 leger). Det er altså relativt få i denne gruppen som aldri har vært medlemmer av Legeforeningen, men som er med på grunnlag av at vi har registrert en norsk adresse på dem..

Av alle 4.761 leger med 'ukjent stilling' er 2.661 relativt nyutdannede (herav 85,2 % medlemmer og 12,6 % tidligere medlemmer), dvs. med cand.med. og/eller autorisasjon i 2012- 2017, som totalt utgjør 7.558 yrkesaktive leger under 70 år i Norge, hvorav 5.543 er medlemmer av Yngre legers forening (73,3 % av alle, eller 57,7 % av alle Ylfs yrkesaktive medlemmer) (og av disse står 36,6 % med ukjent stilling) og 1.160 er medlemmer av Allmennlegeforeningen. Totalt er 94,7 % av disse nyutdannede legene medlemmer av Legeforeningen, og i tillegg er 4,5 % tidligere medlemmer. 2.661 'nyutdannede' (etter definisjonen foran) med ukjent stilling utgjør dermed 35,2 % av de totalt 7.558 nyutdannede, mens 10,4 % av de totalt 7.558 er i turnustjeneste (reelt sett trolig flere, ettersom vi har mangelfulle registreringer av dette). En del av de 2.661 'nyutdannede' med ukjent stilling venter trolig på turnusplass, mens andre av disse 2.661 nettopp har fullført turnustjenesten. Enkelte av disse 2.661 kan være i turnustjeneste uten at dette er registrert hos oss.

Bare 28 av alle de 7.558 nyutdannede har oppgitt til oss at de er arbeidsledige, mens dette utgjør totalt 79 av de yrkesaktive legene under 70 år i Norge (eller 99 arbeidsledige leger totalt, hvorav 63 medlemmer av Dnlf og 35 tidligere medlemmer). Av de 79 arbeidsledige er 53 norske statsborgere (inkl to som står med ukjent statsborgerskap), mens det er 12 med statsborgerskap fra land utenfor EU/EØS, og 6 med statsborgerskap fra Tyskland. Av de 28 'nyutdannede' som har oppgitt til oss at de er arbeidsledige, er 23 norske statsborgere, de resterende fem er fordelt på fem ulike nasjonaliteter, hvorav fire er land utenfor EU/EØS.

Tallene i tabeller inkluderer alle leger som bor og/eller arbeider i Norge ifølge Legeforeningens legeregister, som er under 70 år og som ikke er registrert som alderspensjonister og uføretrygdede. Det siste har vi ingen rapportering av for leger som ikke er medlemmer. Det er altså en forholdsvis vid definisjon av yrkesaktive som er lagt til grunn her. I tillegg er det stor usikkerhet omkring hvor mange av ikke-medlemmene som befinner seg i Norge. Dette er basert på hvorvidt vi har registrert en norsk adresse i vårt legeregister eller ikke.

Ved omlegging til CRM-systemet for legeregisteret fra 1. januar 2015 er doktorgrad blitt fanget opp i langt større grad enn tidligere. Høyere prosentandeler med doktorgrad enn før 2015 i disse tabellene er dermed ikke nødvendigvis uttrykk for en like stor reell økning. Tallene for doktorgrad er gjennomgående trolig fortsatt noe for lave, trolig spesielt for underordnede sykehusleger og andre yngre leger.

For antallet leger under 67 år i Norge totalt og statistikk om disse, inkludert prosentandelen medlemmer av Legeforeningen, vises til åpningssiden for legestatistikken. Antallet leger under 67 år i Norge er marginalt lavere enn antallet yrkesaktive under 70 år, og er trolig et noe sikrere begrep, ettersom opplysningene om yrkesaktivitet kan inneholde en viss usikkerhet, særlig for leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Det ser ut til at antallet yrkesaktive mellom 67 og 70 år kan være litt høyere enn antallet ikke-yrkesaktive under 67 år, men antallet yrkesaktive kan samtidig være noe overestimert pga den nevnte usikkerheten (se også første avsnitt). Dermed er det reelle antallet leger i Norge praktisk talt likt etter disse to begrepene, alle under 67 år, eller yrkesaktive under 70 år, litt avhengig av hvilken definisjon av 'yrkesaktive' som er lagt til grunn.

Denne siden oppdateres av Anders Taraldset, statistikksjef i Den norske legeforening, som gjerne vil ha kommentarer og kan besvare ytterligere spørsmål om legestatistikk.

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene