2012-1 Yrkesaktive leger < 70 år i Norge fordelt på stilling per 21.5. 2012

Stillingsgruppe Antall Alder
(gj.sn.)
Kvinner % Spesialist % Doktorgrad % Utlendinger %
Overordnet sykehuslege 6.598 51,5 36,5 94,3 12,6 19,3
Underordnet sykehuslege (lege i spesialisering) 5.086 35,7 58,7 13,1 1,9 14,5
Turnuslege sykehus 836 28,8 61,7 0,0 0,1 4,5
Turnuslege kommmune 380 30,0 54,7 0,0 0,3 10,3
Almenlege/ fastlege/ kommunelege m.v. 5.147 46,8 40,6 51,4 1,5 15,1
Privatprakt. spesialist 962 56,6 28,8 99,9 7,9 10,7
Bedriftslege 196 52,2 42,9 44,9 4,1 11,2
Vitenskapelig stilling 722 46,9 45,0 45,2 32,4 8,2
Administrativ stilling 341 54,9 36,4 67,7 12,6 7,0
Annen stilling i Norge 180 46,9 23,6 51,1 12,4 2,8
Ukjent stilling* 2.046 42,7 46,9 25,2 3,3 28,1
 
Totalt 22.500 44,9 44,5 52,2 6,5 16,3

 

* Leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen inngår alle i gruppen ´ukjent stilling´, ettersom vi kun ajourholder stillingsopplysninger for medlemmer. Men også mange medlemmer inngår i gruppen `ukjent stilling`. I denne gruppen er 61,7 % av legene medlemmer av Legeforeningen. Tallene inkluderer alle leger som bor eller arbeider i Norge ifølge Legeforeningens legeregister, som er under 70 år og som ikke er registrert som alderspensjonister og uføretrygdede. Det siste er det grunn til å tro at vi har en underrapportering av for leger som ikke er medlemmer. Tallene inkluderer leger i permisjon fra stillingen. Det er altså en forholdsvis vid definisjon av yrkesaktive som er lagt til grunn her.

Doktorgrad er ufullstendig registrert i legeregisteret. Tallene er derfor gjennomgående for lave, trolig spesielt for underordnede sykehusleger og andre yngre leger.

For antallet leger under 67 år i Norge totalt og statistikk om disse, inkludert prosentandelen medlemmer av Legeforeningen, vises til åpningssiden for legestatistikken. Antallet leger under 67 år i Norge er marginalt lavere enn antallet yrkesaktive under 70 år, og er trolig et noe sikrere begrep, ettersom opplysningene om yrkesaktivitet kan inneholde en viss usikkerhet, særlig for leger som ikke er medlemmer av Legeforeningen. Det ser ut til at antallet yrkesaktive mellom 67 og 70 år kan være litt høyere enn antallet ikke-yrkesaktive under 67 år, men antallet yrkesaktive kan samtidig være noe overestimert pga den nevnte usikkerheten (se også første avsnitt). Dermed er det reelle antallet leger i Norge praktisk talt likt etter disse to begrepene, alle under 67 år, eller yrkesaktive under 70 år, litt avhengig av hvilken definisjon av 'yrkesaktive' som er lagt til grunn.

Denne siden oppdateres av Anders Taraldset, statistikksjef i Den norske legeforening, som gjerne vil ha kommentarer og kan besvare ytterligere spørsmål om legestatistikk.

 

Anders Taraldset
Medisinsk fagavdeling

Mer om emnene