Yrkesrettet bistand

Juridisk bistand gis som hovedregel fra Legeforeningens egne jurister og advokater. Medlemmer gis bistand om rettslige spørsmål knyttet til utøvelsen av legeyrket. Rent private spørsmål, for eksempel salg av bolig, nabotvister eller bilforsikringer faller utenfor.

Legeforeningens sekretariat har bred erfaring og spesialisert kunnskap innen de fleste aktuelle saksforhold, og kan derfor ofte yte vel så god bistand som eksterne advokater. Særlig gjelder dette problemstillinger knyttet til avtaler der Legeforeningen selv er part. I tillegg har sekretariatsbistand den fordel at legen ikke betaler for den jurist- og advokatbistand som stilles til disposisjon.

Hvordan vi håndterer henvendelsen
Du kan henvende deg til oss på den måten du selv ønsker. En mulighet er å ringe sentralbordet, som vil sette deg over til en saksbehandler. En annen måte er å sende epost, eventuelt brev eller faks.

Telefonhenvendelser blir håndtert fortløpende. Skriftlige henvendelser blir registrert, og deretter fordelt til en saksbehandler som arbeider på det aktuelle rettsområdet. I tillegg blir saken tilordnet en saksansvarlig, som normalt er en av fagsjefene i avdelingen. Medlemmet forholder seg direkte til saksbehandler.

Etter at henvendelsen er kommet inn og saken fordelt til saksbehandler, blir det foretatt en innledende vurdering, hvor videre sakshåndtering og bistandsnivå er en del av denne vurderingen. I noen saker gis det kun en slik innledende vurdering med en kortfattet vurdering av saken, mens andre saker resulterer i tung rådgivning, for eksempel i form av prosessoppdrag i rettssaker.

All rådgivning som gis fra sekretariatet er kostnadsfri for medlemmene. Dette gjelder også hvis det fattes beslutning om at Legeforeningen skal stille prosessfullmektig i rettssaker. Medlemmet får altså ikke utgifter til egen advokat, men det kan følge andre kostnader som legen må dekke selv eller søke Rettshjelpsordningen om å få dekket.

Mer om emnene

For alle henvendelser kan følgende benyttes: legeforeningen@legeforeningen.no

Faks: 23 10 91 50 (direkte til avdeling for jus og arbeidsliv)
Tlf: 23 10 90 00 (sentralbord)
Brev sendes til: Legeforeningen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo

For alle skriftlige henvendelser kan det være hensiktsmessig å angi i headingen i brevet hva saken gjelder, f.eks: Fastlege – Spørsmål om salg av praksis, Overlege – Spørsmål om overlegepermisjon, Tilsynssak.

Ansatte i avdeling for jus og arbeidsliv