Gruppering av sykehus og sykehusavdelinger

I relasjon til spesialistreglene deles de godkjente utdanningsinstitusjoner (sykehus, sykehusavdelinger og laboratorier/institutter) i to grupper. Gruppeinndelingen foretas av Nasjonalt råd/Helse- og sosialdepartementet etter innstilling fra sentralstyret. Søknader om godkjenning som utdanningsinstitusjon behandles av sentralstyret etter innstilling fra vedkommende spesialitetskomite. Søknader som innebærer prinsipielle spørsmål forelegges også spesialitetsrådet.

Til gruppe I hører avdelinger ved universitetssykehus, større sentralsykehus, samt visse spesialsykehus. Såvel hovedutdanningen som sideutdanningen kan finne sted ved en gruppe I-avdeling. Minst 1 1/2 år av hovedutdanningen (i spesialfaget) skal finne sted ved en gruppe I-avdeling.

Gruppe II omfatter øvrige godkjente utdanningsinstitusjoner.   

Det er en forutsetning at alle godkjente utdanningsinstitusjoner har et løpende utdanningsprogram i vedkommende spesialitet. Utdanningsprogrammet godkjennes av fagets spesialitetskomite.

Nasjonalt råd kan, etter innstilling fra sentralstyret, for den enkelte spesialitet vedta å oppheve gruppeføringen og kun ha godkjente utdanningsinstitusjoner. Slikt vedtak kan fattes etter samråd med vedkommende spesialitetskomite og spesialforening og etter at saken har vært forelagt spesialitetsrådet. Krav om gruppe I-tjeneste vil således ikke gjelde for de spesialiteter hvor sentralstyret har vedtatt å oppheve gruppeføringen.

Mer om emnene