Fagutvikling

Fagutvikling henger nær sammen med kvalitet og henspeiler på planlegging, oppfølging og implementering av ny kunnskap.

Det handler om å ta faget videre, sikre god rekruttering til faget og vedlikeholde og forbedre kompetansen til de som allerede er i faget. Sentralt i fagutviklingen er utdanning og veiledning av leger. Den livslange læringen fra grunnutdanning via turnustjeneste til spesialistutdanning og etterutdanning skal holde høy kvalitet og legenes praksis skal være kunnskapsbasert.

Kommunikasjonsferdigheter må tidlig inn i spesialistutdanningen. Ferdige spesialister må få tilsvarende mulighet til å styrke sine kommunikasjonsferdigheter for å bedre sin hverdag, forebygge feil og oppnå at pasienten føler seg sett og ivaretatt.

Veiledning er en viktig forutsetning for legers kompetansebygging. Gjennom veiledningssamtaler får legen mulighet til å reflektere over sin egen praksis. Veileder kan utfordre den som blir veiledet på faglige valg og beslutninger. Det gir de yngre legene mulighet til å bearbeide og integrere teoretisk kunnskap med praktiske erfaringer fra det kliniske arbeidet.

Les også

Medlemmer kan gå inn via pålogging øverst på siden, velge "Favoritter" og "Nettkurs".