Gjennombruddsprosjekter

Legeforeningen har tatt initiativ til en serie landsdekkende gjennombruddsprosjekter innen fagområdene psykiatri, intensivmedisin, obstetrikk og allmennmedisin.

Hva er et gjennombruddsprosjekt?
Gjennombruddsprosjekter bygger på en anerkjent modell for kvalitetsforbedring som er utviklet ved Institute for Healthcare Improvement i USA. Modellen bidrar til å skape kultur og kompetanse for kontinuerlig forbedring på den enkelte arbeidsplass - noe som kommer pasientene til gode i form av bedre behandlingstilbud. Institusjoner og fagmiljøer deltar i prosjektene med såkalte forbedringsteam. Læringsmålet er å bruke innsatsressurser mer hensiktsmessig og iverksette system- prosessendringer som skal gi dokumenterbare forbedringer i størrelsesorden 30-50 % - derav uttrykket gjennombrudd.

Legeforeningens gjennombruddsprosjekter
Den norske legeforening arbeider aktivt for å forbedre helsetjenesten. Siden 1998 har Legeforeningen tatt initiativ til en serie landsdekkende gjennombruddsprosjekter innen fagområdene psykiatri, intensivmedisin, obstetrikk og allmennmedisin. Det sist gjennomførte prosjektet, Bedre rusbehandling, ble avsluttet i 2006. Prosjektmålet var i samsvar med intensjonen bak rusreformen: å sikre at behandlingstilbudet til rusmiddelmisbrukere skal bli bedre og mer helhetlig (se nedenfor).

Gjennombruddsprosjekt om psykoser
Et nytt gjennombruddsprosjekt ”Tidlig oppdagelse og behandling av første gangs psykoser” starter høsten 2009.
Prosjektet arrangeres av Legeforeningen i samarbeid med Sykepleierforbundet, Fagforbundet og Psykologforeningen. Prosjektet støttes i tillegg økonomisk av Helsedirektoratet.
Med bakgrunn av de to siste tiårs interesse for og forståelse av betydningen av tidlig oppdagelse og behandling av alvorlige psykiske lidelser, skal gjennombruddsmodellen brukes til å inspirere til utvikling av tjenestetilbudet for pasienter med en førstegangspsykose.
En tverrfaglig sammensatt ressursgruppe ledet av Jan Olav Johannessen, leder av Norsk psykiatrisk forening, har ansvar for å komme med forslag til forbedringsområder. Pasient- og pårørendeorganisasjoner er også invitert til å delta i gruppen. Ressursgruppen skal identifisere "best practice" og områder der dagens rutiner og arbeidsformer ikke er optimale, samt foreslå forbedringstiltak og besørge nødvendig bakgrunnsmateriale for det faglige programmet ved de tre forbedringsseminarene som inngår i prosjektet.
Det første forbedringsseminaret finner sted i november, og de to neste avvikles i løpet av første halvår 2010. Prosjektet har kapasitet til ca. 20 lokale forbedringsteam. Disse vil bli fulgt utover denne tiden både gjennom årlige arbeidskonferanser innen tidlig intervensjon ved psykoser – og gjennom forlenget innsamling av data.