Nyheter

Nyheter

search

Periode

  • År: Måned:

325 sider. Side 1 av 17

Rekkefølge:

Patologen Nils Raknerud

 døde 30. juli. Nils Raknerud var i sin tid ryggraden på patologen på Aker og kjent blant annet fra kurs i leverpatologi, som var et av hans spesialområder. Vi gjengir nekrologen i Aftenposten fra onsdag 15.august, skrevet av kollega og venner Steinar Aase og Jan Ivar Pedersen. 

Reisebrev fra Linz

Patologikursene i Linz er populære. Marit Valla skriver reisebrev fra vårens kurs i gynekologisk patologi. Her sammen med kollega Elisabeth Lund fra St.Olavs og 75 % av kurskomiteen, med leder Farid Moinfar (ytterst til høyre) og Fattaneh A.Tavassoli og Anais Malpica fra venstre.

Molekylærpatologi - nå på nett!

Siste skudd på stammen; Norsk Forening for Molekylær Patologi, har nå fått egen nettside: nfmp.no. Der finner du nyheter, innmeldingsskjema og mye annet. Foreningen er åpen for alle med interesse for molekylærpatologi.

Overarbeidet og underfinansiert

Patologifaget er et vesentlig ledd i den diagnostiske kjeden - riktig diagnose er basis for all medisinsk behandling. Parallelt med en aldrende befolkning, øker antall krefttilfeller dramatisk og nye behandlingsmetoder krever stadig mer avanserte undersøkelser av svulster og kreftceller. Et tankekors er det derfor at finansieringen av patologifaget er uendret. Refusjonstakstene for de offentlige patologiavdelingen har stått stille i flere tiår. Overlege og patolog Marius Lund-Iversen påpeker dette i Drammens Tidende.

Legeforeningens lederpris til Ying Chen

DNLFs lederpris henger høyt. At prisen denne gang gikk til nylig avgåtte  styreleder i DNP over seks år, er forståelig. Samtidig med profileringen av faget patologi har Ying til nå ledet tre patologiavdelinger.  

Ny e-post og konstituert styre i DNP

Styret har nå konstituert seg. Styreleder Ulla Randen (Ahus)  har med seg Rolf Bruun Bie (SS) som nestleder og Ingvild Lobmaier (OUS) fortsetter som kasserer. Styremedlemmer er Ok Målfrid Mangrud (Lillehammer) og Kahlid Al-Shibli (NSS).  Sekretær er Marie Andersland (Haukeland) og som varamedlem fungerer Maria Ramnefjell (Haukeland).
Merk ny e-post til styret: dennorskepatologforening@gmail.com

Lederstilling på UNN

For de som ønsker å gå inn i ledelse, er det nå nye muligheter. Avdelingslederstillingen ved Avdeling for patologi på UNN er utlyst, med søknadsfrist 23.mai. 

Malignt melanom - disputas i Bergen

Mutasjoner i genene for telomerase-promoter og i BRAF er hyppig i melanomer. Emilia S Hugdahl har  blant annet undersøkt sammenhengen mellom slike mutasjoner og ekspresjon av proteinene og vist at mengden uttrykt protein har større tyngde som prognostisk markør. Disputas finner sted fredag 20.april, i Bergen.

"Årets laboratorium" til Radiumhospitalet

Den nordiske Sakura-prisen for  årets laboratorium 2017 gikk i til patologiavdelingen ved OUS-Radiumhospitalet, for deres arbeid med å bedre prøveflyt og effektivitet. At svartidene synker er et gledelig resultat.

Disputas om hormoner og nevroendokrine celler

Patricia Gjertrud Mjønes forsvarer sin avhandling Hormones and Neuroendocrine Cells, Role in Gastric and Renal Tumourigenesis 20.april ved NTNU i Trondheim. Mjønes har studert blant annet "blod-doping" hos kreftceller: Erytropoietin, også kjent som EPO, er sterkt uttrykt i nyrekreft av klarcellet type.

Disputas om lungekreft

Maria Paula Ramnefjell forsvarer tirsdag 10.4. sin avhandling med tittelen "Prognostic biomarkers and clinico-pathologic characteristics in non-small cell lung cancer. A study with special focus on tumor-vascular interactions." Deler av studien ble også presentert på årsmøtet nylig, som fritt foredrag.

Beste påskeegg og beste poster!

Anna Myrmel Sæle fra Haukeland har et pedagogisk gen og overbeviste juryen og salen. Påskeegget om AMLEC i nyre var et av flere interessante og profesjonelt framførte bidrag fra yngre kolleger.
Beste poster ble i år presentert av Bjørn Isfoss om en tidligere underkjent celletype i benignt stroma i blære. Ikke minst diskusjonen rundt posteren ved presentasjonen for juryen var spennende, et innslag mange satte pris på i pausene.

Forskningspris til Frode Jahnsens gruppe

Anna Bujko var førsteforfatter på vinnerbidraget om beinmargsuavhengige populasjoner av makrofager i tarm. Frode Jahnsen fra OUS leder gruppen og presenterte arbeidet. At makrofager kan være av føtal opprinnelse, uavhengig av beinmarg og selvfornyende er ny kunnskap. Gruppen har identifisert 2 slike populasjoner i tarm hos menneske og vist at de har annen reaksjon mot betennelses-stimuli enn beinmargsderiverte makrofager.

Æresmedlem i DNP

Lars Akslen har ledet Den norske patologforening over to perioder fra 2008-2012 og ikke minst preget foreningens forskningsprofil. Fra 2013 leder han et av Norges sentre for fremragende forskning; Centre for Cancer Biomarkers CCBIO ved Universitetet i Bergen. 

I sin takketale kom han med tre råd til fremtidens patologer:

Ulla Randen ny leder av DNP

Mens kvinnetoget gikk forbi årsmøtelokalene, valgte patologene nok en sterk kvinne til å lede foreningen. Randen, som fra 2017 leder avdeling for patologi ved Akershus universitetssykehus, har både lederkompetanse og tung faglig ballast, med særlig kompetanse innen lymfom og benmargsdiagnostikk. 

Patologer på museum?

Rammen rundt årsmøtet var antikvarisk, men innholdet utelukkende fremtidsrettet. Nær 100 patologer tilbrakte tre dager på gamle Permanenten  i Bergen med planlegging av en 3. revolusjon: den digitale patologi.

Om Wilms og paraplystudier

Med 6-7 kasus hvert år, er man nødt til å reise ut for å bli ekspert. Ellen D'Hooghe fra OUS forteller om deltakelse i Central Pathology Review av nyresvulster hos barn, med besøk i Utrecht og Cardiff, og den påfølgende invitasjonen til å bli del av "rapid central review" for Nord-Europa. Les reisebrevet i sin helhet.

Presentasjon av forskergrupper

Som ledd i å fremme forskningssamarbeid og å spre gode ideer, har forskningsutvalget tatt mål av seg til å samle Norge til ett rike: Norske patologers forskningsgrupper oppfordres til å presentere sine prosjekter på nettsiden.
På siden Forskning i patologi, landsdekkende oversikt publiserer vi prosjektene etter hvert som de kommer inn. Fem grupper har nå lagt ut info og kontaktadresse, for de som ønsker flere opplysninger eller samarbeid.

Disputas på brystkreft

Tor Audun Klingen forsvarer sin avhandling Vascular invasion by tumor cells, and other prognostic factors in a population-based breast cancer study tirsdag 20.februar i Bergen. Klingen og medarbeidere har studert et screening-materiale fra Vestfold, og annet bl.a. påvist at kreftspredning via blodkar - men ikke lymfekar - er en viktig prognostisk parameter. 

Hudpatologi i Graz

Silje Fismen har tilbrakt en uke av overlegepermisjonen ved mikroskopet til hudpatologene Lorrenzo Cerroni og Laila El Shabrawi-Caelen. Dermatopatologi er en subspesialitet der det er mulighet for sertifisering, og avdelingen i Graz er et viktig treningssenter. 

325 sider. Side 1 av 17

search

Spesialiteter