AG HJERTESVIKT

 NCS arbeidsgruppe for hjertesvikt

NCS arbeidsgruppe for hjertesvikt er bred sammensatt med representanter fra universitetssykehus, lokale helseforetak, avtalespesialister og basalforskere. Felles er særskilt kompetanse i og interesse for hjertesvikt. Gruppens formål er å øke interesse og kunnskap om hjertesvikt både hva angår klinikk og forskning. Vi ønsker dessuten å synliggjøre den forskningen innen hjertesvikt som foregår i Norge og internasjonalt, spesielt forskning med norsk deltagelse. Arbeidsgruppen er bindeledd mellom NCS og det norske kardiologiske miljø på den ene siden og hjertesviktforeningen HFA (Heart Failure Association) i moderorganisasjonen ESC (European Society of Cardiology) på den andre siden. Vi samarbeider også med ulike interesseorganisasjoner, og medlemskap er åpent og gratis. Arbeidsgruppen gir reisestøtte til yngre kolleger med interesse for hjertesvikt som presenterer egen forskning på den årlige HFA kongressen.

På vår hjemmeside vil det bl.a. ligge linker til nyheter, aktuelle retningslinjer, fagorganisasjoner, interessegrupper og artikler med relasjon til hjertesvikt

Styret for AG per 26.10.17:

Thomas von Lueder, OUS (leder); Kristina Larsby, UNN (nestleder); Rune Mo, St.Olav (tidl. leder); Per Anton Sirnes, Moss; Lars Gullestad, OUS; Morten Grundtvig, Innlandet og St Olav; Torbjørn Omland, AHUS; Marit Aaronæs, Diakonhjemmet sykehus;  Johnny Vegsundvåg, Helse MR; Stein Ørn, SU; Gaute Vollan, Haukeland; Leif Erik Vinge, UiO representant basalforskning.
Æresmedlemmer: Arne Westheim, Eivind Myhre

Mer om emnene