Medisinsk uforklarte plager og sykdommer (MUPS)

 

Medisinsk uforklarte plager og symptomer er et samlebegrep for ulike tilstander som for eksempel fibromyalgi, irritabel tarmsyndrom og kronisk utmattelsesyndrom (CFS/ME). Fastlegene har en sentral rolle i utredning og oppfølging av pasienter med MUPS. Faggruppa deler sin kompetanse om MUPS gjennom å arrangere eller være bidragsytere på kurs for allmennleger, skrive avis-, fag-, eller vitenskapelige artikler, skrive bokkapitler, samt utarbeide undervisningsmateriell.

Stoffet vi formidler bygger på egen erfaring som allmennleger og skal være underbygget med dokumentasjon fra forskning av forsvarlig kvalitet. Noen av gruppas medlemmer har også en akademisk forankring.

Vi ønsker fortsatt å være bidragsytere til formidling og videre utvikling av kunnskap på MUPS-feltet. Dersom noen kurskomiteer i fylkene ønsker hjelp til å arrangere kurs, kan vi gjerne bidra. Gruppa er alltid åpne for nye medlemmer. Ta gjerne kontakt!

Gruppas medlemmer (navn, spesialiststatus og arbeidssted)

 Aase Aamland (leder)
aase.aamland@gmail.com
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege Vennesla Legesenter
Seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research

 Lars-Tore Nærbøvik
lato@online.no
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Ørskog Legekontor
Veileder i allmennmedisin

Peter Prydz
peterpr@online.no
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Allmed Legesenter
Veileder i allmennmedisin

Kirsti Malterud
kirsti.malterud@gmail.com
Lang erfaring som  fastlege, nå forsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research og professor i allmennmedisin ved Universitetet i Bergen

Stein Nilsen
nilsen.stein@gmail.com
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege Florvåg legesenter
Ph-d.-stipendiat ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen, Uni Research
Veileder i allmennmedisin
Rådgivende overlege i NAV Hordaland

Signe Nome Thorvaldsen
signe.nome.thorvaldsen@gmail.com
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege ved Kaigata legekontor

May-Lill Johansen
May-Lill.Johansen@uit.no
Spesialist i allmennmedisin
Fastlegevikar Skansen Legekontor
Førsteamanuensis ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT

Mathias Reckert
reckert@frisurf.no
Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering og spesialist i kirurgi.
Lege ved Helgeland Rehabilitering

Inga Marthe Grønseth
i.m.gronseth@gmail.com
Under spesialisering i allmennmedisin
Fastlege Sørbyen Legesenter f

Christine Nitter
christine.nitter@gmail.com
Spesialist i allmennmedisin
Fastlege Skansen legesenter

Kajsa Stade Aarønæs
kajsa_stade@hotmail.com
Under spesialisering i allmennmedisin
Allmennlegevakten i Oslo

Kontaktadresse :  aase.aamland@gmail.com
Gruppa er faglig uavhengig og mottar ingen støtte fra farmasøytisk eller medisinteknologisk industri.

Referansegruppas medlemmer vil dele sin kompetanse med kolleger i form av kurs, undervisningsmateriell og artikler. Stoffet vi formidler, bygger på egen erfaring som allmennleger og skal være underbygget med dokumentasjon fra forskning av forsvarlig kvalitet. Flere av gruppas medlemmer har også en akademisk forankring.

Litt om det vi hittil har gjort gruppa:

Vi har arrangert tilsammen tre kliniske emnekurs for norske allmennleger. I 2012 og 2014 på Primærmedisinsk Uke og i 2015 på Nidaroskongressen.

Vi (Malterud og Prydz) har skrevet lærebokkapittel i siste utgave av Lærebok i allmennmedisin og laget undervisningsfilm beregnet til bruk i smågrupper.

Vi har bidratt inn i ulike høringsprosesser og Brukerstemmeseminar om MUPS-relevante tema, skrevet noen aviskronikker, blant annet denne. Flere av oss har, sammen med andre nordmenn, har publisert forskningsarbeider om MUPS. Litteraturliste kommer senere. Leder av gruppen deltar i et internasjonalt forskningsnettverk sammen med danske, nederlandske og britiske allmennleger.

Referansegruppa planlegger fortsatt å være bidragsytere til videre utvikling og formidling på MUPS-feltet. Ta gjerne kontakt med oss dersom du har innspill til litteratur, kurs eller annet. Dersom noen kurskomiteer i fylkene ønsker hjelp til å arrangere kurs, kan vi gjerne være bidragende til dette. Gruppa er alltid åpne for nye medlemmer, ta gjerne kontakt (kravet er at du må være NFA-medlem).

Vi forutsetter at du refererer til kilde hvis du ønsker å bruke materialet fra denne nettsiden i annen sammenheng.

Nyere publikasjoner om MUPS fra referansegruppas medlemmer med lenker (enten samlet som gruppe, deler av gruppen, enkelte i gruppen alene eller i samarbeid med andre)

 

MUPS - fra usikkerhet til mestring. En undervisningsvideo for allmennleger.

http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-forening-for-allmennmedisin/Referansegrupper/nfas-referansegruppe-for-medisinsk-uforklarte-plager-og-sykdommer-mups/MUPS---fra-usikkerhet-til-mestring---undervisningsvideo-for-allmennleger/

 

Aviskronikk i Bergens Tidende: 180815 ”Høie satser feil”

http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Hoie-satser-feil-290849b.html

 

Ny veileder for "Tilpasset treningbehandling (TTB) ved CFS/ME"

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-cfsme/kunnskapsformidling/informasjonsmateriell

 

Kapittel i lærebok i allmennmedisin

Malterud K, Prydz P. 2.14 Medisinsk uforklarte helseplager.  I: Hunskår S, red. Allmennmedisin. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013: 193-203.

 

Vitenskapelige artikler om MUPS

2014

 

Patients with persistent medically unexplained physical symptoms: a descriptive study from Norwegian general practice.

 

Case definitions for chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis (CFS/ME): a systematic review.

 

How can a brief intervention contribute to coping with back pain? A focus group study about participants' experiences.

 

2015

Explaining symptoms after negative tests: towards a rational explanation

 

GPs' negotiation strategies regarding sick leave for subjective health complaints.

 

 Re: Hva er egentlig myalgisk encefalopati?

 

Understanding medical symptoms: a conceptual review and analysis.

 

 

2016

What is the problem with medically unexplained symptoms for GPs? A meta-synthesis of qualitative studies.

 

Reduction in sick leave by a workplace educational low back pain intervention: A cluster randomized controlled trial.

 

2017

 

“Medically unexplained” symptoms and symptom disorders in primary care: prognosis-based recognition and classification

 

Embracing uncertainty to advance diagnosis in general practice

 

Doktorgradsavhandlinger om MUPS

Medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS) og sykefravær. Allmennlegens rolle (2015)

 

En undervisningsvideo for allmennleger