Høringsuttalelser

Bruk søkefeltet for å finne gamle høringsuttalelser. Foreningens høringsuttalelser fra 2007 er publisert.

search

Periode

  • År: Måned:

489 sider. Side 1 av 25

Rekkefølge:

Høring – Behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens/ kjønnsdysfori

Til Legeforeningen

Dato: 21. mai 2018

Forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

Til Legeforeningen

Dato: 14. mai 2018

Nasjonal handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av nevroendokrine svulster

Til Legeforeningen

Dato: 14. mai 2018

Høring – pakkeforløp for gravide og rusmidler.

Til Legeforeningen

Dato: 8. mai 2018

Høring – NOU 2017:16 På liv og død. Palliasjon til alvorlig syke og døende

Til Legeforeningen

Dato: 17. april 2018

Høring - Pakkeforløp psykisk helse og rus

Til Legeforeningen

Dato: 25. februar 2018

Høring - endring av forskrift om førerkortforskriften og yrkessjåførforskriften

Til Legeforeningen

Dato: 25. februar 2018

Høringssvar til Statens Legemiddelverk «Høring om opptak på byttelisten»

Til Legeforeningen

Dato: 18. februar 2018

Tilbakemelding på henvisning

Til Legeforeningen

Dato: 20. februar 2018

Høring – Register over drap og vold med dødelig utgang

Til Legeforeningen

Dato: 20.desember 2017

Høringsuttalelse ”Retningslinjer for behandling av kvinner med epilepsi”

Til Legeforeningen

Dato: 28. november 2017

Forslag til fase1 for innføring av pakkeforløp for hjerneslag

Til Legeforeningen

Dato: 22. november 2017

Høring - Utredning av risiko for vold

Til Legeforeningen

Dato:  19. november 2017

Høring -Rapport fra Helsedatautvalget: Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata

Til Legeforeningen

Dato: 15. november 2017

Høring – nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen.

Til Legeforeningen

Dato: 9. november 2017

Høring – Endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek-begrenset gyldighetstid for antibiotikaresepter.

Til Legeforeningen

Dato: 24. oktober 2017

Høring – Praktisk veileder i håndtering av NSAID overfølsomhet

Til Legeforeningen

Dato: 24. oktober 2017

Høring – Endring av forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator § 3

Til Legeforeningen

Dato: 24. oktober 2017

Høring –NOU 2017: 12 Svikt og svik

Til Legeforeningen

18. oktober 2017

Høring – Endring i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Til Legeforeningen

Dto: 14. oktober 2017

489 sider. Side 1 av 25